เสธ.ทบ.นำคณะ ลงใต้ติดตามการทำงานของกอ.รมน.ภาค 4 สน. และกองกําลังป้องกันชายแดน

ปัตตานี (29 ตุลาคม 2564) ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง เวลา 09.00 น. พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก / เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร / เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และกำลังป้องกันชายแดน โดยมี พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 2, รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา, ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เสนาธิการทหารบก / เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร / เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ และการปฏิบัติงานด้านยุทธการในการควบคุมพื้นที่ รวมถึงมิติการพัฒนาในพื้นที่ โดยได้สั่งการมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก / เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร / เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ ถือโอกาสนำคณะผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มาร่วมเยี่ยมเยียนมาพบปะในการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งภาระหน้าที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปี 2551 ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในอำนาจหน้าที่ในความรับผิดชอบคือการทำหน้าที่ในเรื่องของการรักษาความมั่นคงภายใน โดยเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในประเทศ คือหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอีกพื้นที่ที่มีลักษณะพื้นที่ปฏิบัติงานและมีปัญหาความมั่นคง ที่มีลักษณะพิเศษมีปัญหาที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ด้วยภาระหน้าที่และบริบทปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สิ่งที่ทุกคนต้องมีการระดมทุนอาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้ง ฝ่ายความมั่นคง ภาคส่วนต่างๆ รวมถึงพี่น้องประชาชน ต้องร่วมด้วยช่วยกัน ในการเข้ามาแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายรวมถึงปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหาอื่นๆ ที่เป็นปัญหาภัยแทรกซ้อน ตลอดจนปัญหาการก่อเหตุร้ายรายวัน ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีเห็นได้จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ดีขึ้นตามลำดับ

ด้านแผนการปฏิบัติงานในทุกมิติของการปฏิบัติงานจะกำหนดความเร่งด่วนในการทำงานเป็นมิติ เป็นลำดับความเร่งด่วนของงาน เช่น การกำหนดพื้นที่เฉพาะ ของแผนตําบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในขณะนี้ได้ทำแผนกำหนดความเร่งด่วนว่าตำบลใดพื้นที่ใดที่จะเป็นพื้นที่เร่งด่วนลำดับแรกเพื่อที่จะเข้าสู่การแก้ไขปัญหาในองค์รวม เช่น ขณะนี้มีการพูดคุยวางแผนคือ ตำบลที่อยู่ตามแนวชายแดนที่เป็นพื้นที่ที่จะต้องดูแลเรื่องความมั่นคงเป็นพิเศษเนื่องจากว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนั้น นอกจากสถานการณ์ในประเทศและสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันนั้นก็มีผลกระทบต่อประเทศเราเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้และทั้งนั้นพี่น้องทุกคนคงจะทราบดีว่าการแพร่ระบาดนั้นที่สำคัญที่สุดมาตรการของรัฐบาลคืออะไรการป้องกันการนำเชื้อเข้ามาจากต่างประเทศถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และปัญหาที่ป้องกันยาก คือการการป้องกันการนำเชื้อจากต่างประเทศทั้งที่มาจากทางอากาศ และภาคพื้นดิน เป็นเรื่องทุกฝ่ายต้องทุ่มเทการทำงาน ฉะนั้นการกำหนดความเร่งด่วนในพื้นที่ชายแดนถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง จำเป็นต้องบูรณาการกำลังให้ทุกฝ่านร่วมประสานการทำงานให้สอดคล้องความสำเร็จถึงจะเกิดขึ้นได้

เรื่องของของความมั่นคงทุกอย่างเป็นไปตามแผนของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งรัฐบาลได้กำหนดโดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดูแลเรื่องความมั่นคง ซึ่งครอบคลุมรอบด้านหลายมิติ ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนนโยบายหรือตามกำหนดการหรือลำดับความเร่งด่วน ประกอบกับมีส่วนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการทำงานไม่ว่าจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งแต่ละส่วนนั้นมีหน้าที่เฉพาะในการแก้ไขปัญหา มั่นใจและเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถนำปัญหาด้านต่างๆไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ เพราะมีความมั่นใจในทุกพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมถึง ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยของกองทัพบก กองทัพเรือ หรือส่วนอื่นๆ ทำงานกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ เช่นเดียวกับกองกำลังป้องกันชายแดน ซึ่งกองกำลังป้องกันชายแดนทั่วประเทศนั้น ก็จะทำหน้าที่เป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนแยกต่างๆ มั่นใจในกำลังคนของประเทศที่ทำงานด้านความมั่นคงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันตามแนวชายแดน การดูแลพื้นที่ รวมถึงเรื่องสนามบินเบตง จังหวัดยะลา เรามีความมั่นใจในพื้นที่ ที่จะสามารถดูแลเรื่องของความเรียบร้อยความมั่นคงให้เกิดขึ้น รวมไปถึงความปลอดภัยในพื้นที่
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ รายงาน