วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+Kasetชุมชน

ชลบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ครั้งที่2

ที่ ศาลาประชาคมหนองคล้า หมู่ที่ 9 ตำบลบึง อำเภอเมืองชลบุรี เมื่อไม่นานนี้ นายอำนาย เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2567 ครั้งที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรเน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ในด้านการผลิตได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเป็นการดำเนินงานในลักษณะการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการในแต่ละสาขา หน่วยงานส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึงในระดับตำบล เพื่อให้เกษตรกรสามารถ เข้ารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกด้าน ในคราวเดียวกัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2 ปี 2567 โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสาธิตด้านการเกษตร และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อน ที่ จำนวน 11 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกส่งเสริมการเกษตร คลินิกอื่นๆ และการให้บริการของหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกษตรกรมาร่วมงาน และเข้ารับบริการทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 300 คน

นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และเทคโนโลยีอื่นๆ แล้วนำผลการวิจัยไปถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร เพื่อพัฒนาการผลิต และแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรของตนเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพโดยปกติจะดำเนินการในหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การสาธิต การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ รวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ไปพบปะเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีของการเกิดโรคแมลงศัตรูพืชระบาดอย่างรุนแรง จนเกษตรกร ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามลำพัง อย่างไรก็ตามการดำเนินงานดังกล่าว จะประสบผลสำเร็จได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรด้วย ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด การระบาดของโรคแมลงจึงจะลดน้อยลงหรือหายไป