วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชนสาธารณสุข

นายกฯโก้มอบป้ายแผงลอยปลอดเชื้อ Covid-19 ในโครงการแผงลอยสามดาว

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00น. ณ บริเวณตลาดแผงลอยโรงโป๊ะ ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายสมคเนย์ เกษมสำราญ ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมจัดโครงการแผงลอยสามดาวพร้อมเพรียง

เนื่องปัจจุบัน สถานการณ์โรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)ในขณะนี้ทำให้ผู้บริโภคกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารที่บริโภค จะมีปนเปื้อนเชื้อและสามารถติดต่อได้ โดยหลักสำคัญในการจัดการความปลอดภัยอาหารในสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมุ่งเน้นไปที่จัดการคนให้ปลอดภัย อาหารจึงจะปลอดภัย ปัญหาเหล่านี้เราสามารถป้องกันได้โดยการปฎิบัติให้ถูกสุขอนามัย ซึ่งแผงลอดตลาดโรงโป๊ะ แห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้นมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี และเริ่มก่อตั้งเป็นชมรมเมื่อปี 2540 ปัจจุบันเทศบาลตำบลบางละมุง มีสถานประกอบการค้าแผงลอยตลาดโรงโป๊ะ จำนวนกว่า 120 ร้าน (ข้อมูล ณ เดือน พฤษาคม 2563 ) ซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าในบริโภคให้ประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบอาหารสำเร็จรูปและอาหารสด เพื่อนำมาประกอบ ปรุง และรับประทาน ซึ่งแผงลอยตลาดโรงโป๊ะแห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้นมาเป็นระยะเวลานานแล้ว

หลังจากลงพื้นที่แผงลอยตลาดโรงโป๊ะ พบว่า ผู้ประกอบการค้าแผงลอยตลาดโรงโป๊ะบางส่วน มีการดำเนินการทางด้านสุขาภิบาลแต่ยังไม่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้อง ครบถ้วน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการแผงลอยสามดาว ขึ้นเพื่อยกระดับ แผงลอยตลาดโรงโป๊ะ ให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับประทานอาหารที่สะอาดรสชาติอร่อยและปลอดภัยได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรงของประชาชน

วัตถุประสงค์ การจัดตั้งโครงการฯดังกล่าวก็เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานโครงการแผงลอยสามดาว ได้แก่ อาหารสะอาดรสชาติอร่อย อาหารปลอดภัย มือสะอาดปราศจากโรค เพื่อป้องกันการเกิดโรคของระบบทางเดินอาหารของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการค้าแผงลอยตลาดโรงโป๊ะในด้านอาหารสะอาด และอาหารปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

ในวันนี้ทางเทศบาลตำบลบางละมุงจึงได้จัดกิจกรรมขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวอีกด้วย ที่ผ่านมากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลฯได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินตามร้านค้าตลาดแผงลอยโรงโป๊ะตามมาตรฐานโครงการฯและเก็บตัวอย่างอาหารทำการตรวจด้วยน้ำยาชุดตรวจเชื้ออาหารปลอดภัย ผู้ที่ประกอบการร้านค้าตลาดแผงลอยโรงโป๊ะโดยเกี่ยวกับด้านสุขาภิบาลอาหาร

สำหรับแผงลอยที่ผ่านการตรวจมาแล้วนั้นก็จะได้ป้ายรับรองแผงลอยสามดาวให้แก่ร้านที่ผ่านเกณฑ์สามผ่าน ประกอบไปด้วยผ่านที่ 1 อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ผ่านที่ 2 อาหารปลอดภัย และผ่านที่ 3 มือสะอาดปราศจากโรค.