+การเมือง

4 สม.พัทยายื่นหนังสือถึงผวจ.ชลบุรี ค้านการประชุมเพื่อสรรหาสมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดใหม่ 12 คน ชี้ขัดเจตนารมณ์ คสช.

จากกรณีที่ คสช.ได้แต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี(ในขณะนั้น) เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ลงนามคำสั่งที่ 1/2559 ตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 ที่ให้คัดเลือกและแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเมืองพัทยาที่ว่างลงตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ประกอบข้อ 2 แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยา เป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 จึงแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา จำนวน 12 คน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

ต่อมาสมาชิกสภาเมืองพัทยาหลายราย ต้องเปลี่ยนไปดำรงตำแหน่งเป็นนายกเมืองพัทยา หรือดำรงตำแหน่งราชการที่สูงขึ้น และเกษียณอายุราชการไป ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกสภาเมืองพัทยาเหลือเพียง 8 คน แต่ยังถือว่ามีจำนวนเกินกึ่งหนึ่งคือ 6 คนตามกฎหมายที่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติได้

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าภายหลังจากการประชุมสภาเมืองพัทยา ที่มีการยื่นมติถกกันอย่างดุเดือดเรื่องขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันจ้างเหมาทำ CCTV 3 ปี วงเงิน 200 ล้านบาท โดยฝ่ายสภาจี้สัญญาที่ส่อเค้าไม่ครอบคลุมหวั่นเสียงบประมาณโดยใช่เหตุจึงขอให้ทบทวนใหม่ สุดท้ายหาข้อสรุปไม่ได้จนต้องมีการลงคะ แนนโหวตเห็นชอบญัตติในทางลับโดยผลคะแนนออกมาเท่ากัน 4 ต่อ 4 ก่อนประธานใช้อำนาจในการตัดสินให้ไปพิจารณาโครงการใหม่อีกรอบก่อนสั่งปิดการประชุม เป็นเหตุให้มีสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน 4 คนได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกสภาพโดยไม่แจ้งเหตุ ส่งผลให้สมาชิกที่เหลือต้องหมดสมาชิกภาพไปโดยปริยาย

กรณีดังกล่าวต่อมานายกเมืองพัทยาได้แจ้งเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย พร้อมส่งเรื่องต่อไปยังกฤษฎีกาให้ตีความกรณีการสรรหาสมาชิกสภาตามคำสั่ง คสช.ที่ 85/2557 เนื่องจากปัจจุบันว่ามีสมาชิกสภาเมืองพัทยาลาออกจากตำแหน่งทำให้สมาชิกที่เหลือหมดสมาชิกสภาพไปโดยปริยาย จนทำให้ไม่สามารถเปิดประชุมสภาเมืองพัทยาเพื่อพิจารณาโครงการต่างๆได้ กระทั่งจังหวัดชลบุรีได้รับหนังสือเกี่ยวกับการหารือเรื่องการดำเนินการตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 85/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งลงนามโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยระบุว่าได้ส่งเรื่องให้กฤษฎีกาตีความตามขั้นตอนแล้วเพื่อให้สรรหาสมาชิกใหม่จำนวน 12 ราย ตามคำสั่ง คสช.ในข้อ 1 และ 2 ของคำสั่งที่ 85/2557 กระทั่งจังหวัดชลบุรีมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ชบ 0023.4/3012 เรื่องของเชิญประชุมเพื่อคัด เลือกกรรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นในวันที่ 20 ตุลาคม 2554

ล่าสุดนายสินไชย วัฒนศาสตร์สาธร ซึ่งระบุว่ายังคงทำหน้าที่ในตำแหน่งสมาชิกสภาเมืองพัทยา แม้ว่าจะเป็นจำนวนที่เหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามกฎหมาย ด้วยยังมีประกาศของ คสช.ที่ 85/2557 ที่ระบุไว้ในข้อท้าย ข้อ 7,8 และ 10 ว่า

แม้สมาชิสภาเมืองพัทยาเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็ให้ดำเนินการไปตามนั้น หรือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เสนอเรื่องยุบสภาไปยังกระทรวง มหาดไทย หรือหากจะให้มีสภาเมืองพัทยาครบทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติต้องมาจากการเลือกตั้งนั้น โดยเป็นตัวแทนจากทั้ง 4 สมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ยื่นหนังสือตรงต่อท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ให้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดใหม่ 12 คน โดยมีข้อความระบุว่าสมาชิกสภาพของทั้ง 4 คนยังคงอยู่ และขอให้เพิกถอนคำสั่งในการเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาเมืองพัทยาชุดใหม่ ซึ่งมองว่าเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย คสช.