กทท.จัดประชุมครั้งที่ 1 ชี้แจงแผนการสำรวจและรับฟังข้อคิดเห็น “โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3”

วันที่ 15 ต.ค.64 ที่ห้องประชุมโรงแรม ฮาร์ดร็อค พัทยา จ.ชลบุรี การท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 ชี้แจงแผนการสำรวจและรับฟังข้อคิดเห็น ก่อนการสำรวจโครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ให้แก่กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการและแผนการสำรวจทางทะเล ก่อนการสำรวจ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อแนวทางการวางแผนการสำรวจทางทะเลเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง ซึ่งทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะนำไปพิจารณา ประกอบปรับปรุงแผนงานให้มีความสมบูรณ์ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ในฐานะผู้แทนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันการท่าเรือแห่งประเทศโทยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 เพื่อขยายขีดความสามารถและศักยภาพในการส่งออกของประเทศไทยให้มากขึ้น

ทั้งนี้ โครงการฯได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 การจัดประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อที่จะเก็บข้อมูลในการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว หากพบว่าโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะดำเนินการหาแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง

การท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงได้จัดให้มีการศึกษาการทับถมของตะกอนและการกัดเซาะชายฝั่งให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มเติม ทั้งอ่าวบางละมุง อ่าวนาเกลือ และหาดพัทยา ซึ่งขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการและแผนการสำรวจทางทะเลเป็นครั้งแรก ก่อนจะจัดให้มีอีกในครั้งที่ 2 ประมาณต้นปี 2565.