วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19การศึกษาชุมชน

สำนักการศึกษาเมืองพัทยาแจงจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาทเรียบร้อย มีนร.44 คน ไม่มารับ เหตุย้ายที่เรียน เตรียมส่งงบที่เหลือคืนคลัง

หลังจากที่ ครม.มีมติเห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ โดยให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด ศธ.ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษานอกสังกัด ศธ.ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น อนุบาล-ม.6 และระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน ในภาคเรียนที่ 1 โดยจ่ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี ในรูปแบบของเงินสด หรือนำเข้าบัญชีธนาคาร รวมประมาณ 11 ล้านคน วงเงินรวมประมาณ 21,600 ล้านบาท โดยโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง ได้จ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองตั้งแต่วันที่วันที่ 8-10 กันยายน 2564 ทั้งแบบเดินทางมารับเงินสดและแบบโอนจ่ายผ่านระบบบัญชีธนาคาร

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ก.ย. นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เปิดเผย ว่า สำหรับยอดนักเรียนที่เข้ารับเงินเยียวยา 2,000 บาท ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในส่วนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา มีนักเรียนที่ได้รับเงินเยียวยาทั้งสิ้น 14,199 คน ในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจาก ศธ. 28,398,000 บาท ซึ่งตลอดระยะเวลาที่มีการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปแล้ว 14,155 คน และยังมีนักเรียนที่ได้รับสิทธิแต่ไม่มารับเงินเยียวยา 2,000 บาท จำนวน 44 คน

สำหรับกลุ่มนักเรียนทั้ง 44 คนที่ไม่มารับสิทธิแบ่งเป็น 2 สาเหตุที่ไม่เดินทางมารับเงินเยียวยา คือ 1.เป็นกลุ่มนักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาในช่วงที่สำนักการศึกษาเมืองพัทยาจัดเก็บข้อมูลส่งให้กระทรวงศึกษาธิการ และ 2.เป็นกลุ่มนักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาและมีการเข้ารับสิทธิเยียวยาในสถานศึกษาแห่งใหม่ ส่งผลทำให้ทั้ง 44 คน ไม่เข้ามารับเงินเยียวยาในส่วนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ซึ่งหลังจากนี้ทั้ง 44 คน ที่ไม่มารับเงินเยียวยา 2,000 บาท กับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาเมื่อครบกำหนดคืนงบประมาณให้ส่วนกลาง ทางสำนักศึกษาจะต้องคืนเงินที่เหลือกลับไปให้สำนักงบประมาณ เพื่อนำไปเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป ส่วนเรื่องของการขยายเวลารอทั้ง 44 คนนั้น คงจะไม่มีการขยายเวลาแต่อย่างใด เพียงแต่ระหว่างช่วงเวลาที่รอการเรียกเงินคืนจากสำนักงบประมาณ นักเรียนทั้ง 44 คนยังสามารถมาขอรับเงินเยียวยา 2,000 บาทได้ ก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้ ได้ที่โรงเรียนต้นสังกัดนั้น