กรมเจ้าท่าสั่งระงับชั่วคราวบางส่วน “โครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา” เหตุขยายแนวลงบนชายหาด ต้องขออนุญาต

นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา เปิดเผยถึงโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาเหนือ-ใต้ ที่มีแผนจะขยายแนวฟุตปาธหรือลานสันทนาการลงไปบนชายหาดในระยะ 5-6 เมตร ที่กรมเจ้าท่าได้เสริมทรายไว้ ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่องของกฎหมายการล่วงล้ำลำน้ำว่า สำหรับโครงการนี้พบว่าดำเนินการในระยะ 2.7 กม.ต้องดูว่ามีบางส่วนที่ต้องตรวจสอบว่าส่งผลกระทบกับโครงการเสริมทรายหรือไม่อย่างไร เนื่องจากก่อนหน้านี้ชายหาดเมืองพัทยามีปัญหาการกัดเซาะรุนแรงโดยมีนัยยะสำคัญ ทำให้เหลือพื้นที่ชายหาดเพียงระยะ 2-5 เมตร กรณีนี้กรมเจ้าท่าจึงมีแผนฟื้นฟูและบูรณะโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาล จึงได้จัดทำแผนแม่บทตั้งแต่ปี 2555 พร้อมเสนอของบประมาณในการดำเนินการเสริมทรายชายหาดพัทยาตลอดแนว กระทั่งได้รับงบประมาณจำนวน 430 ล้านบาทจากส่วนกลาง เพื่อดำเนินโครงการเสริมทรายให้มีขนาดความกว้างกว่า 35 เมตร เหมือนชายหาดพัทยาในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาจนดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2562

อย่างไรก็ตาม เมื่อเป็นนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดหลักของแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC จึงมีแนวคิดและพัฒนาปรับภูมิทัศน์ชายหาดเมืองพัทยาขึ้นใหม่ โดยมีแผนขยายการจราจร การพัฒนาฟุตปาธ และการปรับภูมิทัศน์ในการเสริมและปลูกต้นไม้ใหม่เพิ่มเติม แต่พบว่าโครงการมีการทำแนวกำแพงคันหินลงไปในบนพื้นที่ชายหาดในระยะ 5-6 เมตร จำนวน 3-4 จุดเพื่อทำพื้นที่สันทนาการตลอดแนวชายหาด กรณีนี้ได้มีการเรียกประชุมร่วมกับเมืองพัทยา ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว แต่การดำเนินการดังกล่าวยังไม่เคยมีการขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า ซึ่งดูแลพื้นที่ชายหาดมาก่อน เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจะขัดกับกฎหมายการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามประกาศของกระทรวงคมนาคม จึงได้ขอความร่วมมือจากทางเมืองพัทยาและผู้รับจ้างให้ระงับการดำเนินการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก่อน

นายเอกราช กล่าวต่อไปว่าขณะนี้ได้ขอให้เมืองพัทยาและผู้รับจ้างเร่งทำการเสนอแบบโครงการ รวม ทั้งการขออนุญาตในการใช้พื้นที่ชายหาดเป็นการเร่งด่วน เพื่อนำมาพิจารณาถึงความเหมาะสมว่ามีความคุ้ม ค่าหรือไม่และส่งผลกระทบต่อโครงการเสริมทรายชายหาดอย่างไร ซึ่งแม้ว่าการพัฒนาดังกล่าวจะเกิดประ โยชน์และดำเนินการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางทางการลงทุนและการท่องเที่ยวของ EEC แต่ก็คงต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้อง โดยจากนี้หลังจากรับรูปแบบโครงการ คำชี้แจง และคำร้องในการขออนุญาตแล้ว ทางสำนักงานจะได้นำเรื่องส่งไปยังกรมเจ้าท่าเพื่อพิจารณาตามหลักวิชาการ ก่อนพิจารณาว่าจะเห็นชอบอย่างไรต่อไป.