วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ข่าวแดนใต้

ศอ.บต.-สนค. ร่วมแถลงผลดัชนีความเชื่อมั่นใน จชต.ปี 64 เกินกว่าร้อยละ 50 ชี้เรื่องปากท้อง-ยาเสพติดยังเป็นปัญหาหลัก

ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า (17 สิงหาคม 2564) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) แถลงผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. และ นายภูษิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. และ สนค. ในการพัฒนาเครื่องชี้วัดความเชื่อมั่นเชิงพื้นที่ โดยดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกว่า 32,000 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามหรือประเมินผลการพัฒนาในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจผ่านมาแล้ว 2 ไตรมาส และพร้อมเผยแพร่ผลการจัดทำให้กับผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สำหรับผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไตรมาสที่ 1 ปี 2564 อยู่ในช่วงเชื่อมั่นระดับ 52.74 ซึ่งมีความเชื่อมั่นทั้งในภาวะปัจจุบันและในอนาคต สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคมในพื้นที่ของตน สำหรับไตรมาสที่ 2 แม้ว่าดัชนีโดยรวมจะปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้ามาอยู่ที่ระดับ 50.90 แต่ยังอยู่ในช่วงเชื่อมั่น โดยเป็นผลจากการลดลงของดัชนีความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ในขณะที่ดัชนีด้านความมั่นคงปรับตัวสูงขึ้น และเมื่อจำแนกเป็นรายจังหวัดพบว่าไตรมาสที่ 1 ทุกจังหวัดมีความเชื่อมั่นอยู่ในช่วงเชื่อมั่น สำหรับไตรมาสที่ 2 ดัชนีปรับตัวลดลงในทุกจังหวัด โดยจังหวัดปัตตานีและยะลามีความเชื่อมั่นต่ำที่สุดในทั้งสองไตรมาส เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนในทุกจังหวัดมีความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจและสังคมลดลงจากไตรมาสที่ 1 ในขณะที่ด้านความมั่นคงมีความเชื่อมั่นสูงขึ้นในทุกจังหวัดเช่นกัน

นอกจากการสำรวจเพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ยังมีการสำรวจประเด็นสำคัญในพื้นที่ โดยในไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 นี้ ได้มีการสำรวจประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนในพื้นที่ พบว่าปัญหามีความคล้ายคลึงกันในทุกๆพื้นที่ โดยเรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับมากของทั้งสองไตรมาสยังคงเป็นปัญหาในด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เรื่องค่าครองชีพ/ราคาสินค้าและบริการสูง รายได้ตกต่ำ การว่างงาน และปัญหาในด้านสังคม ได้แก่ ปัญหายาเสพติด สำหรับความต้องการที่ประชาชน
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ ทีมข่าวเฉพาะกิจ จ.ยะลา รายงาน