รองฯ บรรลือ ยันได้แน่แต่ต้องรอ ศธ.ส่งเงินเยียวยาด้านการศึกษาคนละ 2 พันบาทพร้อมส่งต่อนร.ในสังกัดเมืองพัทยา11 แห่ง

หลังจากเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2564 ครม.มีมติเห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ใน 3 มาตรการ วงเงินรวมเกือบ 22,000 ล้านบาท คือมาตรการที่ 1 ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ โดยให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด ศธ.ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษานอกสังกัด ศธ.ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น อนุบาล-ม.6 และระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน ในภาคเรียนที่ 1 โดยจ่ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี ในรูปแบบของเงินสด หรือนำเข้าบัญชีธนาคาร รวมประมาณ 11 ล้านคน วงเงินรวมประมาณ 21,600 ล้านบาท

มาตรการที่ 2 การขอความร่วมมือให้กลุ่มโรงเรียนเอกชนที่ไม่รับการอุดหนุนจากรัฐ และกลุ่มโรงเรียนนานาชาติ ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ปกครอง ให้เท่ากับปีการศึกษา 2563 เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระแก่ประชาชนเกินสมควร และมาตรการที่ 3 เป็นการลดช่องว่างการเรียนรู้ (Learning Gaps) และลดผลกระทบด้านความรู้ที่ขาดหายไป (Learning Loss) โดยให้สถานศึกษาสามารถถัวจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ใน 5 รายการ ได้แก่ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีการศึกษา 2564 ได้

ด้าน นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ในฐานะที่กำกับดูแลสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง เปิดเผยถึงแนวทางการขั้นตอนการรับเงินเยียวยาโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาเป็น 1 ในสถานศึกษาที่ได้รับการเยียวยาว่า หลังจากที่ได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภาคเรียนที่ 1 สำนักการศึกษาเมืองพัทยาได้ส่งรายเอียดรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับเงินเยียวยา 2,000 บาท ให้กับกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการมายังสำนักการศึกษาเมืองพัทยา ก่อนจะนำเงินเยียวยามาจ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรง เด็กนักเรียนที่จะได้รับเงินเยียวยาจากกระทรวงศึกษาธิการนั้นต้องศึกษาในระดับชั้นอนุบาล หรืออายุ 3 ขวบขึ้นไป

เด็กนักเรียนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยามีอยู่ 15,278 คน รวมเป็นเงินที่จะได้รับการจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการ ประมาณ 30,556,000 บาท ส่วนแนวทางการรับเงินเยียวยาของเด็กนักเรียนนั้นหากสำนักการศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วจะมีการแจงรายละเอียดขั้นตอนการรับเงินเยียว 2,000 ต่อคนอีกครั้งผ่านสถานศึกษานั้นๆต่อไป.