-บริหารท้องถิ่น

สำรวจความเห็นแผนแม่บทแก้ปัญหาน้ำท่วมพัทยา ครั้งที่ 3 ผ่านฉลุย

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี (17 ธ.ค.62) นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วม ครั้งที่ 3 โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ในฐานะเจ้าของโครงการ นำตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างที่ศึกษา ออกแบบ สำรวจและวางแผนแม่บท เข้าร่วมชี้แจง ท่ามกลางตัวแทนจากเมืองพัทยา ภาคเอกชน ตัวแทนชุมชน เข้าร่วมรับฟัง

สืบเนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณพ. ศ. 2561-2563 ในการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้คัดเลือกและลงนามสัญญาว่าจ้าง บริษัท วอเตอร์ดีเวลลัฟเม้นท์คอนซัลแท็นส์กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ให้ดำเนินงานศึกษาสำรวจและออกแบบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำให้สอดคล้องกับการใช้ที่ดินของพื้นที่ชุมชน และเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาพรวมของพื้นที่ชุมชนที่จำเป็นเร่งด่วนของเมืองพัทยา ที่สอดคล้องและสอดประ สานกับแผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระดับลุ่มน้ำ

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานศึกษาสำรวจและออกแบบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยาและพื้นที่ต่อเนื่องสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการและสอดคล้องกับสภาพชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยความร่วมมือของจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา จึงได้จัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการไปแล้ว 2 ครั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 19 กรกฎาคม 2552 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยนำเสนอขอบเขตของการศึกษา ขั้นตอนการดำเนินโครงการ แนวคิดและแนวทาง ผลการจัดทำแผนแม่บท และผลการศึกษาความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ถือเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอร่างผลการออกแบบรายละเอียดในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยมี รศ.ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล เข้าร่วมชี้แจงว่าทางบริษัทฯได้รับการว่าจ้างให้จัดทำผังแม่บทในการสำรวจ ออกแบบ และวางแผนก่อสร้างในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองพัทยา ซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักและศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ EEC ภาครัฐจึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าจ้างภาคเอกชนให้เข้ามาศึกษาวางแผนแม่บทในการแก้ไขอย่างจริงจัง เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมถือเป็นปัญหาหลักที่สร้างความเดือดร้อนและผลกระทบต่อการท่องเที่ยว โดยให้รับฟังความคิดเห็นละข้อ เสนอแนะจากประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้มีการดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้งกระทั่งมีการร่างแผนและผลการออกแบบโดยละเอียด

ทั้งนี้จากผลการดำเนินการพบว่าเมืองพัทยาเป็นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งรับน้ำมาจากสันปันน้ำในพื้นที่สูงทางฝั่งตะวันออก ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่พื้นที่เมืองพัทยาและหนองปรือ ขนาด 43.78 ตร.กม. พื้นที่คลองนาเกลือ-มาบประชัน-กระทิงลาย ในพื้นที่ 118.67 ตร.กม. และห้วยใหญ่ ขนาด 64.06 ตร.กม. โดยแต่ละพื้นที่จะมีการออกแบบตามความเหมาะสมแตกต่างกันไป และทยอยดำเนินการจนกว่าจะสมบูรณ์ อาทิ การปรับปรุงเสริมท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ที่แยกน้ำดี-น้ำเสีย การทำระบบระบายโดยใช้หลัก Gravity (แรงโน้มถ่วง) เป็นสำคัญ การขยายสถานีสูบ การพัฒนาและปรับปรุงคลองธรรมชาติ ซึ่งนับรวมการนำน้ำส่งกลับไปกักเก็บในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ การต่อท่อระบายน้ำฝนลงทะเลด้วยระบบท่อในระยะ 1 กม. และการจัดทำโครงข่ายท่อระบายน้ำทั่วเมืองพัทยาในระบบ Under Ground River โดยเพิ่มโครงข่ายขนาดเส้นท่อ ระบบระบายให้ใหญ่ขึ้น จากเดิมที่รองรับน้ำฝนได้เพียง 40-60 ม.ม./ชม. ให้เป็นขนาดที่สามารถรองรับน้ำฝนได้ 128 ม.ม./ปี ซึ่งจะทำให้เมืองพัทยารองรับน้ำฝนได้นานกว่า 10 ปีจากนี้

เพียงแต่โครงการแม่บทดังกล่าวจำเป็นต้องใช้งบประมาณรวมกว่า 1.4 หมื่นล้านบาทในระยะเวลาการจัดทำนานถึง 7 ปี จึงต้องมีการดำเนินการแยกออกเป็นส่วนต่างๆในส่วนที่จำเป็นก่อนทยอยไปจนกว่าจะสำเร็จ ซึ่งจากสำรวจการออกแบบที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนที่เห็นด้วยกว่าร้อยละ 5ซึ่งจะได้นำผลสรุปของการประชุมครั้งนี้ไปแก้ไขอีกครั้งก่อนนำส่งกรมโยธาธิการ และกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป.