วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-ชุมชน

44ชุมชนเมืองพัทยา ตบเท้าเข้าร่วมจัดทำแผนชุมชน ยึดหลักพึ่งพาตนเอง

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา (14 ธันวาคม 2562) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการประชาชนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2563 โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ,นายสินไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ,นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา ร่วมสังเกตการณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ

สำหรับการจัดทำแผนชุมชน เกิดจากคนในชุมชนรวมกันจัดทำกิจกรรมพัฒนาความต้องการ ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกัน โดยกำหนดแนวทางและกิจกรรมที่ยึดหลักพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก นำไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และเอาชนะความยากจน ยึดหลักชุมชนเป็นศูนย์กลาง ชาวบ้านเป็นเจ้าของเรื่อง โดยใช้กระบวนการจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการสร้าง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม , ด้านเศรษฐกิจ,ด้านการศึกษา,ด้านการเมืองการปกครอง ,ด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในการจัดทำแผนชุมชนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นการเขียนแผนจากชาวชุมชน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการของชุมชนมากที่สุด.