เปิดนโยบาย 5 ด้าน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางละมุง จ.ชลบุรี (9 มิ.ย.2564)เทศบาลตำบลบางละมุง จัดเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ รักความสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลบางละมุง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง ได้กล่าวแถลงนโยบายการทำงานหลังจากได้รับการรับรองตำแหน่งอย่างเป็นทางการต่อสภาเทศบาลตำบลบางละมุง โดยยังคงให้ความสำคัญในนโยบาย 5 ด้านหลักตามที่ได้แสดงวิสัยทัศน์หาเสียงกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางละมุง ประกอบด้วย

1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งสร้างความสะดวกสบายให้ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลตำบลบางละมุง โดยมีแนวทางการดำเนินงานคือ การก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง รวมทั้งระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะอย่างครอบคลุม และปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพทั่วเขตเทศบาล

2.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ต้องมีการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเป็นสมดุลต่อระบบนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน ทั้งเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมของเมือง ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วางระบบแก้ไขปัญหามลพิษ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น อาทิ สวนสาธารณะ ลานกีฬา และสวนหย่อม รักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ของเทศบาล ส่งเสริมการใช้พลังงานธรรมชาติและจัดระเบียบเรื่องสุนัขจรจัด

3.นโยบายด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้ประชาชนเพื่อความเพียงพอต่อการดำรงชีวิต ทั้งการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพเสริม ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวด้วยการสร้าง 1 ชุมชน 1 แลนด์มาร์ค ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้า OTOP และส่งเสริมให้พื้นที่เทศบาลเป็นจุดพักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก

4.นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งเรื่องการส่งเสริมด้านการศึกษาท้องถิ่น การจัดทุนการศึกษา การให้โอกาสใก้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมด้านการกีฬา ด้วยการเพิ่มสถานที่ออกกำลังกาย แก้ปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนภาครัฐในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนในเชิงบูรณาการ และ

5.นโยบายด้านการเมือง มุ่งเน้นการบริหารเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บริการรถปฐมพยาบาลฉุกเฉิน 24 ชม. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน สนับสนุนงบประมาณดำเนินการต่างๆ โดยประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน พัฒนารายได้ของท้องถิ่นด้วยการจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม การบริการเชิงรุก สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และยกระดับชุมชนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางละมุง มีตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล นำเสนอให้คณะผู้บริหารเทศบาลได้เพิ่มรายละเอียดของนโยบายต่างๆ ทั้งการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาปากท้อง ปัญหาหนี้สินของประชาชน ซึ่งทางนายกเทศมนตรีเทศบาลบางละมุงได้ชี้แจงและรับปากว่าจะได้นำข้อเสนอต่างๆ มาปรับใช้เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปด้วย

พร้อมกันนี้ ในการประชุม ยังมีการแต่งตั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางละมุง โดยการรับรองของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง เป็นคนลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ประกอบด้วย
– นางณัฐธิณีย์ เชิดฉาย ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี
– นางสาวทิพย์วิมล หอมขจร ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี
– นายกัณป์ชสาน รัตนะ เลขานุการนายกเทศมนตรี
– นายบุญเลิศ แก้วจินดา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ในโอกาสนี้ ยังได้แต่งตั้งให้ นายธนัท ประทุมแดง ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ด้วย.