วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

นายกทต.หนองปลาไหล มอบนโยบายการทำงาน ตั้งเป้าทุกนโยบายต้องสัมฤทธิ์ผล แบ่งหน้าที่ชัดเจน วางแผนงานรัดกุม

ที่ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล (13 พฤษภาคม 2564)นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกองงานต่างๆ นำโดย นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมรับทราบแนวนโยบายในการบริหารงานของคณะผู้บริหารชุดใหม่

นายภิญโญ เปิดเผยว่า ในการมอบนโยบาย ภารกิจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาในเรื่องของการทำงานที่จะต้องมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ในส่วนของปลัดเทศบาล และรองปลัด การมอบหมายสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน เมื่อสั่งการไปแล้วต้องได้รับการตอบสนอง และรวดเร็วตามระเบียบ นโยบายทุกนโยบายต้องสัมฤทธิ์ผล มีการประเมินขั้นต่ำ ต้องวางแผนงานให้รัดกุม ถูกต้อง ชัดเจน มีการสรุปผลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การประเมินการพิจารณาขั้นเงินเดือน โบนัส ให้ขึ้นอยู่กับการวางแผนการปฏิบัติตามนโยบาย ในส่วนของสำนักปลัดให้เข้มงวดในเรื่องของการขาด ลา มา สาย การใช้รถยนต์สวนกลางต้องดูแลรักษาความสะอาดและดูในเรื่องของการซ่อมบำรุง การใช้วัสดุอุปกรณ์ อาทิ อุปกรณ์สำนักงานต้องประหยัด หากพบว่ากองอื่นมีภารกิจล้นมือก็ให้แบ่งกำลังคนไปช่วยงานในกองอื่นๆ ด้วย กองคลัง ต้องไม่มีการเบิกจ่ายล่าช้า การจัดเก็บต้องบรรลุผลสำเร็จ ส่งเสริมการจ่ายผ่าน QR Code กองสาธารณสุข เน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จัดเวรตรวจสอบปัญหาขยะล้นถัง รณรงค์ให้ประชาชนทิ้งขยะมัดถุง เน้นการตรวจสอบมาตรการตรวจตลาด และให้ความรู้แก่ผู้ขายอาหาร กองการศึกษาเร่งรัดงานอาคารสถานที่ ต่อเติมร่ม โครงหลังคา สร้างรั้ว ทาสีสัน เตรียมดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลใหม่ เพิ่มเครื่องเล่นเด็ก และเตรียมเดินหน้าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นกลางแจ้ง

กองสวัสดิการสังคม ให้เร่งตรวจสอบการจ่ายเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการซ้ำซ้อนหรือคนเสียชีวิต จัดลำดับคิวการแจกให้ทั่วถึง จัดโครงการฝึกอาชีพ อบรมส่งเสริมอาชีพ ดูงานร้านค้า ร้านอาหาร ร้านค้าปลีกในพื้นที่ กองช่าง การออกใบอนุญาตระยะเวลา ค่าธรรมเนียมต้องชัดเจนเป็นธรรมกับประชาชน มีแบบบริการประชาชน เริ่มทบทวนแผน โครงการตามเทศบัญญัติและที่จะมีโครงการใหม่ การออกแบบถนนต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน เป็นต้น ซึ่งการมอบนโยบายทั้งหมดนี้คณะผู้บริหารได้มอบนโยบายแก่หัวหน้างานต่างๆ เพื่อนำกลับไปพัฒนาและเดินหน้าการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพในรูปแบบการบริหารแนวใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารเทศบาลต่อไป.