ส.ทต.หนองปลาไหล มีมติเอกฉันท์ “ทองดำ คำแจ่ม”ประธานสภาทต.ฯ พร้อมกำหนดแถลงนโยบาย12พ.ค.นี้

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (5 พ.ค2564) นายสำราญ อยู่สบาย ในฐานประธานสภาชั่วคราว ได้ดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อย่างเป็นทางการ โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อ นายทองดำ คำแจ่ม เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ทั้งนี้หลังการเสนอชื่อก็ได้ให้สมาชิกที่ประชุมรับรองการนำเสนอ ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ สามารถนำเสนอชื่อผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานสภาได้ โดยที่ประชุมไม่ได้มีการนำเสนอชื่อใครเพิ่มเติม ทำให้นายทองดำ คำแจ่ม ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอย่างเป็นทางการ

จากนั้นที่ประชุมสภาฯ ได้นำเสนอชื่อ นางสุพักตร์ แสงสุวรรณ ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา ส่วนนางณัฐากรณ์ การะเกตุ รองปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้รับการเสนอชื่อให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการสภาฯ ตามลำดับ ก่อนที่ประธานสภาฯจะเริ่มประชุมสภาครั้งแรก พร้อมกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เป็นการประชุมสภาฯครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นวันที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จะแถลงนโยบายในการพัฒนาตำบลหนองปลาไหลอย่างเป็นทางการแก่สาธารณชน ก่อนที่จะปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนอปลาไหล สมัยสามัญครั้งแรกอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้หลังการประชุมสภาฯ เสร็จสิ้น นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ด้านหัวหน้าส่วนราชการต่างก็ได้ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่รองนายกเทศมนตรี ร่วมถึงผู้บริหารท่านอื่นๆ ตามลำดับ.