+covid-19กองทัพเรือชุมชน

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิกิติ์ฯ ออก “มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)” ในโรงพยาบาล

เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

จึงขอแจ้งแนวทางในการบริการผู้ป่วยดังนี้
1.ขอเลื่อนนัดผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะเร่งด่วน
2.งดคลินิคนอกเวลา
3.ลดการผ่าตัดและหัตถการทุกประเภท เว้นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน
4.ให้บริการจัดส่งยาแบบ Drive Thru
5.งดเยี่ยมผู้ป่วยในทุกกรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
แผนกประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ