+ภาพข่าว

มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนฯ จัดอบรมแพทย์อาสาทั่วประเทศ

สวนนงนุชพัทยา,ชลบุรี (30 มี.ค.64) ที่ห้องประชุมเทรดดิชั่น มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดโครงการอบรมสมาชิกแพทย์อาสา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.ถึง 1 เม.ย.64 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนฯ เป็นประธานเปิดงาน

พร้อมกันนี้ ยังมี ดร.ภูมิรวิชญ์ ชัยภูริหิรัณยกุล ประธานอำนวยการแพทย์อาสามูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนฯ ดร.ดรัณ เตชะโสภณวณิช ประธานสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ สภาวิทยากรจิตอาสา นายอภิทรัพย์ เลิศสิริประภา ประธานมูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร และนายศิริพงษ์ ศิริโรจนนานนท์ ประธานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพด้านความงาม โครงการแพทย์อาสามูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนฯ เข้าร่วม ท่ามกลางสมาชิกแพทย์อาสาจากทั่วประเทศรวม 400 คน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์อาสาและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย สามารถนำไปใช้ดูแลตัวเองและช่วยเหลือผู้ป่วยได้ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ เป็นการทำคุณประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สถาบันพระมหากษัตริย์

โดยมีเป้าหมายในการดำเนินกาสร้างแพทย์และจิตอาสา จังหวัดละ 1,000 คน ทั่วประเทศ รวมประมาณ 77,000 คน และสามารถช่วยเหลือประชาชนยากจนที่มีปัญหาด้านไขข้อและกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง 3 ปี ให้ได้ประมาณ 10,000 คน.