วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+การเมือง

กกต.ทต.บางละมุง จัดอบรม กปน.และอสม.ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ห้องประชุมกาลัญญุตา สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง (26 มีนาคม 2564) ว่าที่ร้อยตรีพุฒิสิทธิ์ โชติสิริวโรทัย ประธานกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางละมุง และว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางละมุง พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง (รปภ.)และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางละมุงและนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมนีั โดยการอมรมฯ จัดระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 เพื่อให้ทุกคนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของกปน.ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการส่งมอบบัตรเลือกตั้ง ตราประทับบัตรเลือกตั้ง และการเลือกตั้งวิถีใหม่ ปลอดภัยใช้สิทธิ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง ในฐานะผอ.กกต.ทต. บางละมุง เปิดเผยว่า การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนั้น เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทุกคนจะต้องมีความรู้ ในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินการเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อาทิ เรื่องของการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง ลักษณะบัตรเสีย การสลักหลังบัตรเสีย ลักษณะบัตรดีบางส่วน รวมถึงเครื่องหมายกากบาทที่เป็นลักษณะบัตรดีและบัตรเสีย เป็นต้น หากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติงาน ก็จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.