วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+การศึกษาชุมชน

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 เปิดบ้านวันวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ

ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (19 มีนาคม 2564) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานวันวิชาการ “เปิดบ้านวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะครู นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7 เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีให้กับครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7 ได้แสดงผลงานทางวิชาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอด 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเปิดการแลกเปลี่ยนทางด้านความคิดในการทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและความคิด สร้างสรรค์ บูรณาการการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย กิจกรรมบนเวทีกลางและนิทรรศการ ประกอบไปด้วยการแสดงผลงานครู และนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การแสดงนิทรรศการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงผลงานจากแหล่งเรียนรู้ศูนย์สิ่งแวดล้อมและการท่องโลกกว้างทางอาชีพ โดยสถาบันทางการศึกษาและอาชีพหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาแนะแนวการศึกษาต่อ ซึ่งเด็กๆ ต่างสนุกสนานกับการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก.