ช่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามผลฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ระยอง

ระยอง:เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อติดตาม เยี่ยมชมผลสัมฤทธิ์โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เวลา 09.00 น.องคมนตรี และคณะเดินทางไปยังโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง การนี้ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินงานในปี 2564 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2523 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และได้พระราชทานพระราชดำริแนวทางการพัฒนาไว้ 4 ประการ คือ 1) ให้พิจารณาพัฒนาด้านการเกษตร 2)ให้พิจารณาศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านประกอบอาชีพ 3) ให้พิจารณาจัดเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 4)ให้พิจารณาศูนย์พัฒนาการเกษตร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ต่อมาในปี 2554 ทรงรับโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ให้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี สำนักงาน กปร. ให้การสนับสนุนและประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ได้ดำเนินตามแนวพระราชดำรินำองค์ความรู้มาพัฒนาสู่ฐานการเรียนรู้ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่สนใจ จำนวน 7 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ด้านพืชสวน ฐานการเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ฐานการเรียนรู้ด้านข้าว ฐานการเรียนรู้ด้านประมง ฐานการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ฐานการเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร ฐานการเรียนรู้ด้านฟาร์มแกะ พร้อมกับขยายผลสำเร็จไปยังหมู่บ้านขยายผลบริเวณรอบโครงการศูนย์บริการฯ จำนวน 7 หมู่บ้าน เกษตรกร 790 ครัวเรือน หมู่บ้านขยายผลในตำบลรอบในโครงการศูนย์บริการฯ จำนวน 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน เกษตรกร 1,792 ครัวเรือน และหมู่บ้านขยายผลในตำบลรอบนอกโครงการศูนย์บริการฯ เต็มพื้นที่ 3 อำเภอในจังหวัดระยอง เกษตรกร 10,275 ครัวเรือน ให้ได้รับการพัฒนาในด้านเกษตรกรรม ส่งผลสัมฤทธิ์ให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร อาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังส่งผลประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นอีกด้วย

จากนั้น องคมนตรี ได้ร่วมปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมกิจกรรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง จาก 7 หน่วยงานร่วม ประกอบด้วย งานชลประทาน พร้อมกันนี้ได้ปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณสันเขื่อน จากนั้นเยี่ยมชมการดำเนินงานปศุสัตว์ งานประมง งานวิชาการเกษตร งานพัฒนาที่ดิน งานกรมการข้าว และงานวิชาการเกษตร

นับเป็นความสำเร็จจากการศึกษา วิจัย ของหน่วยงานทุกภาคได้ก่อเกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตรที่ประชาชนผู้สนใจจะได้เข้ามาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ตามลักษณะภูมิสังคมของตนเองเพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและครอบครัวอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป.