วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ชุมชนสาธารณสุข

ทม.หนองปรืออบรมผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร พัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย

ที่โดมสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ (2 มีนาคม 2564) นายวิรัตน์ ตันติปาลกุล ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ในโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2564

ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดทำโครงการอาหารปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพอาหาร สุขลักษณะ สถานที่จำหน่าย ทั้งอาหารสด อาหารแปรรูป อาหารปรุงสำเร็จ ให้มีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค อีกทั้งกรมอนามัยบังคับใช้กฏกระทรวงสุขลักษณะของสานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 วางมาตรการสุขลักษณะและความปลอดภัยในร้านอาหารทุกขนาด ทั้งร้านข้างทางและร้านในอาคาร พร้อมกำหนดให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและให้เป็นไปตามกฎหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงเปิดการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร โดยมีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอาหารในหลายเรื่อง อาทิ หลักการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด , มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร และสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งมีผู้ประกอบกิจการด้านอาหารเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก.