“Neo เกาะล้านน่าอยู่” คืบ “สนธยา” ยันเร่งปรับปรุงสาธารณูปโภค-สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบ

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าในโครงการ “Neo เกาะล้านน่าอยู่” ว่าโครงการนี้จะมีการดำเนินการในหลายภาค ส่วนทั้งเรื่องการจราจร สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย ระบบสาธารณูปโภค การปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเรียกว่าครอบคลุมทุกส่วนเพื่อให้เกาะล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

อย่างปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่องที่มีปริมาณขยะสะสมกว่า 7 หมื่นตันนั้น เบื้องต้นได้รวบรวมจัดทำผ้าคลุมและพรมน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันกลิ่นไปแล้ว และขณะนี้จากผลการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบในการจัดสร้างเตาเผาขยะเพื่อแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะ เข้าสู่ขบวนการจัดทำ TOR ในการจัดหาผู้ลงทุนมาดำเนินการแล้ว คาดว่าอีกไม่นานปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่โครงการระบบบำบัดน้ำเสียบนเกาะล้านนั้น โครงการนี้ผ่านขั้นตอนของการทำประชาพิจารณ์ไปแล้ว และประชาชนเห็นชอบให้จัดทำในพื้นที่ชุมชน และพื้นที่ท่องเที่ยวของชายหาดแสม และหาดตาแหวนซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเช่นกัน

นายสนธยา กล่าวต่อไปว่าสำหรับประเด็นการของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวนั้น มีแผนการพัฒนาอย่างครอบคลุมทั้งเรื่องของสะพานท่าเทียบเรือหน้าบ้าน ที่ทำการออกแบบและตั้งงบประมาณแล้ว ติดอยู่ในขั้นตอนของการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีโครงการในการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงปลอดภัย จุดชมวิว รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคอย่างไฟฟ้า และประปาที่ต้องเพียงพอต่อความต้องการทั้งในปัจจุบันและการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้เกาะล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพตามนโยบายและเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ ทั้งในส่วนของเมืองพัทยาหรือตามแผนของการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งต้องมีความสมบูรณ์ มีศักยภาพ รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในรูปแบบ “Neo เกาะล้านน่าอยู่”.