ทต.หนองปลาไหล จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2/2565 มีมติเอกฉันท์รับหลักการร่างฯ งบฯ ปี2566 พร้อมคกก.แปรญัตติ

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายทองดำ คำแจ่ม ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองลปลาไหล นำสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ทั้งนี้หลังที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา วาระต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 และพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ต่อด้วยการรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งการจัดการด้านสาธารณะทั้ง 8 ด้านของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้รับการประเมินอยู่ที่ 80% ขึ้นไปทุกด้าน

หลังจากนั้น ที่ประชุมสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขั้นรับหลักการ ปรากฏว่าสมาชิกทั้ง 2 เขต ยกมือรับหลักการฯ เป็นเอกฉันท์ ก่อนที่จะนำเสนอตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ โดยที่ประชุมฯ สามารถแต่งตั้งผู้แปรญัตติได้ 3 ท่าน ซึ่งหลังจากการโหวตเสียงแบบเปิดเผย ได้กรรมการแปรญัตติ 3 คน ประกอบด้วย
1.นายชนวีร์ แก้วคำ สมาชิกฯ เขต 1
2.นายปัญญา เพ็งปลั่ง สมาชิกฯ เขต 2
3.นายนิวัตร บุญเสมอ สมาชิกฯ เขต 2

ทั้งนี้หลังเลือกกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 3 คนแล้ว คณะกรรมการฯ จะได้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 ไปพิจารณาแปรญัตติอีกครั้ง ก่อนที่จะเรียกประชุมสภาครั้งต่อไป.