+บริหารท้องถิ่น

“กำนันเปี๊ยก” อำลาตำแหน่ง แถลงผลงานตลอด 8 ปี พร้อมสานงานเก่ารับใช้ประชาชนหากได้โอกาสอีกครั้ง

วันที่ 29 ม.ค.64 ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 5 เทศบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล และคณะทำงาน ร่วมแถลงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลหนองปรือ หลังได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวหนองปรือสนับสนุนให้ทำงานพัฒนาท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 2556-2563 ซึ่งขณะนี้กำลังจะหมดวาระ พร้อมเตรียมการเลือกตั้งใหม่ โดยมีประชาชน ตัวแทนชุมชน และหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าร่วม

นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวว่า ตลอดระเวลา 7 ปีที่ผ่านมา คณะทำงานได้ดำเนินการตามแนวนโยบายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมกว่า 3,400 ล้านบาท ที่หวังให้เกิดความครอบคลุมในการยกระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยแบ่งเป็นกรอบการทำงานนโยบาย 5 ด้าน ประกอบไปด้วย 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยงบประมาณรวมกว่า 986 ล้านบาท 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้วยงบกว่า 906 ล้านบาท 3.ด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยงบกว่า 26 ล้านบาท 4.ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยงบกว่า 16 ล้านบาท และ 5.ด้านการเมืองการบริหาร ด้วยงบอีกกว่า 338 ล้านบาท

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ยังได้กล่าวถึงผลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ เข้าถึงประชาชนชาวเมืองหนองปรือในทุกระดับชั้น แบ่งเป็น 1.ด้านเด็กและเยาวชน ได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 6 แห่ง ครอบคลุม 45 ชุมชน ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ และจัดตั้งศูนย์คุ้มครองเด็กในชุมชนเทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำรุนแรงโดยประสานงานทีมสหวิชาชีพ

2.ด้านคนพิการ ได้จัดให้มีอาสาสมัครดูแลคนพิการใน 44 ชุมชน จัดโครงดารสร้างโอกาสและความหวังเพื่อเสริมพลังคนพิการมีอาชีพมีงานทำ ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน สามารถช่วยเหลือคนพิการได้ทั้งสิ้น 401 คน เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 45 ล้านบาท จัดโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ โดยจ่ายเดือนละ 800 บาทต่อคน รวมจำนวน 1,162 ราย โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ เป็นต้น

3.ด้านผู้สูงอายุ ได้จัดให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ชมรมดอกลำดวน โครงการสวัสดิการเบี้ยเลี้ยงยังชีพให้ผู้สูงอายุรายเดือนจำนวน 6,921 ราย โครงการซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุ โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง 4.ผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงผู้ป่วยเอดส์ ที่ปัจจุบันมีผู้ป่วยเอดส์จำนวน 42 คน โดยระดมทุนจากทุกภาคส่วนด้วยงบประมาณรวม 12 ล้านบาท

5.ด้านสตรี ได้จัดตั้งกลุ่มสมาชิกกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ 780 คน จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้เทิดไท้องค์ราชัน และกองทุนพัฒนาสตรี 6.ด้านผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ได้จัดตั้งศูนย์ไตเทียม จัดโครงการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง และโครงการสำรวจผู้ด้อยโอกาส คนเร่ร่อน และขอทาน 7.ด้านชุมชน ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน 45 ชุมชน มีเครือข่ายชุมชนรวม 405 คน จัดเวทีประชาคมและคณะกรรมการหมู่บ้านรวม 27 หมู่บ้าน จัดตั้งกองทุนสวัสดิการคณะกรรมการชุมชน แผนชุมชน กองทุนออมวันละบาท มีสมาชิก 2,117 คน เงินสมทบรวมกว่า 3 ล้านบาท เงินอุดหนุนชุมชนๆ ละ 50,000 บาท โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และโครงการน้อมนำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ จากสถานการณ์วิกฤตโรระบาดไวรัสโควิด-19 ทางเทศบาลได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนครัวเรือนละ 1,000 บาท จำนวน 11,012 ครัวเรือน โดยแบ่งการใช้งบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณสะสมของเทศบาลเมืองหนองปรือรวม 5,442 ครัวเรือน เป็นเงินกว่า 5.4 ล้านบาท และงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.ชลบุรี จำนวน 5,5708 ครัวเรือน เป็นเงินกว่า 5.5 ล้านบาทด้วยเช่นกัน

นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ยังได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวเมืองหนองปรือที่ให้การสนับสนุนการทำงานพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันจาก อบต.ยกระดับมาสู่เทศบาลเมือง และก็พร้อมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง หากประชาชนชาวหนองปรือให้ความไว้วางใจก็พร้อมที่จะกลับมาสานงานเก่าให้เกิดประโยชน์ต่อเมืองหนองปรือ เพื่อไม่ให้แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นต้องหยุดชะงัก และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป