-covid-19ชุมชน

เมืองชลเฮ! ไร้ติดเชื้อโควิด-19ต่อเนื่องวันที่สอง แงดเข้า-ออก-ท่องเที่ยว “เกาะสีชัง” ไม่มีกำหนด

ชลบุรี (20ม.ค2564) เมื่อช่วงเช้า นพ.วิชัย ธนาโสภณ นพ.เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรีว่า วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ 2 แต่อาจจะยังคงมีผู้ติดเชื้อเล็ดลอดหลงเหลืออยู่ หรืออาจจะมีผู้ติดเชื้อเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาได้ เรากำลังเร่งค้นหาเชิงรุกให้มากขึ้น (ขณะนี้การตรวจค้นหาเชื้อรวมทั้งสิ้น 31,217คน ) เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อมารักษา กักกัน ไว้ไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป

ขอให้ทุกท่านยังคงมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลเข้มข้น เชื้อเข้าทางจมูก ปาก ตา อย่าเอามือที่ยังไม่ได้ล้างจับใบหน้า ใช้ชีวิตวิถีใหม่

นอกจากนี้ วันเดียวกัน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 5/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 แก้ไขข้อความในข้อ 3 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 2/2564 ลว.6 ม.ค. 2564 เป็น

” งดการเดินทาง ไป-มา ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสีชังตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยให้เจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดชลบุรี กำหนดมาตรการสำหรับผู้ประกอบการเรือทุกประเภท และให้นายอำเภอเกาะสีชังกำหนดมาตรการในการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทาง ไป-มา ในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง ให้สอดคล้องและรองรับกับมาตรการนี้”

# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ สแกนไทยชนะ การ์ดอย่าตก