ภาพข่าว

เซ็นทรา บายเซ็นทารามาริสรีสอร์ท อบรมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน เมื่อวันที่ 28 ธํนวาคม 2563 ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก เมืองพัทยาร่วมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารามารีส จัดการฝึกอบรมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของโรงแรมฯ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป

นายชัยพันธุ์ ทองสุธรรม ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมฯ จึงจัดให้มีแนวการจัดทำแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการอบรมภาคทฤษฎีแผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง, แผนการอพยพหนีไฟและวิธีอพยพหนีไฟ และการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และในช่วงบ่ายเป็นการฝึกภาคปฏิบัติ การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและสายดับเพลิง และการดับเพลิงประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานประกอบการ, การฝึกซ้อมหนีไฟตามแผนของโรงแรมฯ

รวมถึงการฝึกการค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นน้อยที่สุด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมและฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญตามหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องและระบุไว้ในแผน เป็นแนวทางในการปฎิบัติแก่พนักงานและผู้มาใช้บริการในพื้นที่ของสถานประกอบการในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอัคคีภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานไทย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างและผู้มาใช้บริการ.