+บริหารท้องถิ่น

ทต.บางละมุง จัดอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ

ที่ห้องประชุมที่พักตากอากาศ Bonanza เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (6 ธันวาคม 2563) นายนราธิป ฟักฤกษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ตัวแทนนายกลิขิต สิริมณีรัตน์ เป็นประธานพิธีปิดสรุปโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง นายน้อย อยู่สบาย ประธานสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานร่วมพิธี

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 คณะเทศบาลตำบลบางละมุงเดินทางอบรมศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่งมีนายยุทธนินทร์ สุวรรณอำไพ ปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี เป็นตัวแทนของ ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี พร้อมคณะฯให้การต้อนรับ และทางคณะร่วมฟังอบรม แลกเปลี่ยนทัศนคติ“ในหัวข้อการบริหารจัดการที่ดีในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

ต่อมาทางคณะเทศบาลตำบลบางละมุง ได้เดินทางต่อไปยังที่พัก (เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา) และเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดตัว เปิดใจ” ใฝ่รู้ ดูดี เป็นกลุ่มกิจกรรมสายสัมพันธ์สร้างกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุงเพิ่มสมรนะและพัฒนาระบบราชการให้เกิดสูงสุด กิจกรรมสานสัมพันธ์การยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯปรัชญาเศรษกิจพอเพียงฯ ช่วงเย็นจัดเลี้ยงแบบบุปเฟ่สร้างสีสันในชุดคาวบอย อีกทั้งท่านนายกลิขิต สิริมณีรัตน์ เดินทางเข้าร่วมงานจัดเลี้ยงอีกด้วย

หลังจากนั้นเช้าวันที่ 6 ธ.ค.63 ทางคณะร่วมกิจกรรม “เรารักกันที่บางละมุง” พร้อมสรุปกิจกรรมก่อนเดินทางศึกษาเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางเกษตรกรรม ไร่สุวรรณ และเดินทางกลับสู่จังหวัดชลบุรี

โครงการฯนี้จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลตำบลบางละมุง ให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชน โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการเทศบาล ให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน เสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาล สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จักการให้การเสียสละ และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ มีทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง รวมจำนวน 140 คน

ภาพ-วีระ จงไพศาล
ข่าว-อธิบดี บุญชารี