-บริหารท้องถิ่น

สภาเมืองพัทยาไฟเขียวงบ138.35 ล้านบาท ปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

ในการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ที่มี นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

ในการนี้ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ได้เสนอขอรับความเห็นชอบในการดำเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา ในวงเงินงบ ประมาณ 138,350,000 บาท โดยระบุว่าเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประ มาณจากส่วนกลาง แต่เมืองพัทยาต้องใช้จ่ายงบประมาณสมทบ 10 % อีกทั้งยังอยู่บริเวณนอกเขตเมืองพัทยา จึงจำเป็น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 มาตรา 65 และต้องได้รับความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้าไปดำเนินการ

ทั้งนี้โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา เป็นการปรับปรุงถนนทางเข้า-ออก สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก มีความกว้างประมาณ 16-20 เมตร ความยาวประมาณ 3 กิโล เมตร ซึ่งถนนเส้นนี้ตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเมืองพัทยาในระยะความยาว 888 เมตร เขตเทศบาลหนองปรือระยะความยาว 744 เมตร และเขตเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ระยะความยาว 802 เมตร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกับ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวอีกในระยะความยาว 570 เมตร โดยปัจจุบันถนนมีสภาพชำรุดเสียหาย ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งจะมีการก่อสร้างท่อระบายน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและนักกีฬาที่เข้ามาใช้บริการ ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา

นอกจากนี้เมืองพัทยายังมีนโยบายที่จะพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางกีฬาภาคตะวันออก เพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเมืองแห่งการกีฬา รวมทั้งเพื่อเป็นการรองรับการจัดแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21- 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งกำหนดแข่งขันกีฬากรีฑาในร่ม ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยาด้วย

ด้าน นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้อภิปรายสอบถามถึงการประสานงานไปยัง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นหรือไม่และได้รับการยินยอมจแล้วหรือยัง ด้วยเป็นพื้นที่คาบเกี่ยว เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จหากจะต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงจากการเสียหายของผิวการจราจรนั้น จะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดในการดูแลต่อไป

นายบุญเทียน จันสุข ผู้อำนวยการสำนักการช่างเมืองพัทยา ชี้แจงว่าสำหรับการประสานงานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 แห่งนั้น สำนักงานการช่างเมืองพัทยาได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้บริหารของทั้ง 2 แห่งแล้ว พร้อมทั้งได้ขอความอนุเคราะห์การทำเรื่องการดำเนินการนอกเขต เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่นทั้ง 2 แห่งคาดว่าขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ส่วนการซ่อมบำรุงในอนาคตนั้นจะเป็นการซ่อมบำรุงในเขตพื้นรับผิดชอบของแต่ละเทศบาล ส่วนหากเกิดมีความเสียหายเล็กน้อยเมืองพัทยาจะเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมด้วยงบประจำของเมืองพัทยาเอง

ทั้งนี้ ในที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบในการดำเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา ในวงเงินประมาณ 138,350,000 บาทต่อไป