-การเมือง

กกต.ชลบุรี ติวเข้มกฎหมายเลือกตั้ง

ชลบุรี (10พ.ย.2563) ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี (กกต.) จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี(ส.อบจ.ชลบุรี) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.ชลบุรี) มี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อการเลือกตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมายโดยมี คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ชลบุรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อบจ.ชลบุรี ผู้สมัคร ส.อบจ.และ นายก อบจ.ชลบุรี ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง

ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สมัครฯ ในหัวข้อสำคัญ เช่น “การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน” โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดชลบุรี อีกทั้ง การบรรยาย “ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.อบจ.และ นายก อบจ.ชลบุรี” และ “วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง” โดย วิทยากร จาก กกต.ประจำจังหวัดชลบุรี

ภาพ ณัฐภัทร บุญชารี
ข่าว อธิปบดี บุญชารี