ผบ.ทร. มอบนโยบายการปฏิบัติงานศรชล.

ที่ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จ.ชลบุรี (3 พ.ย.) พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศกำลังพลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน โดยมีพลเรือตรี ปกครอง มนธาตุผบิน โฆษก ศรชล. ผู้บังคับบัญชาชั้นนายพลเรือ ข้าราชการกองทัพเรือ ผู้แทนหน่วยงานหลักในศรชล. ผู้แทนหน่วยในฝ่ายอำนวยการศรชล. ศรชล.ภาค ศรชล.จังหวัด และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัด รวมจำนวน 189 นาย เข้าร่วมอบรม

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กล่าวว่า การจัดการอบรมปฐมนิเทศกำลังพลในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการปฏิบัติงานใน ศรชล. ให้กับกำลังพลศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านการบรรยาย ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ จากส่วนอำนวยการและส่วนปฏิบัติการ ตลอดจนได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมการเสวนาและการบรรยาย อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ของศรชล.รวมทั้งหน่วยต่าง ๆ ในศรชล. มีแนวทางและกรอบการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนของศรชล.ส่งผลให้การยกระดับศรชล. เป็นศูนย์อำนวย การเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และกำลังพลมีความรู้ความเข้าใจ ในอำนาจหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย

สำหรับนโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นการดำรงจุดมุ่งหมายในการเร่งรัดการดำเนินงานในการยกระดับ ศรชล.จากศูนย์ประสานการปฏิบัติเป็นศูนย์อำนวยการ ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ รวม 11 ข้อ ประกอบด้วย

1.เร่งดำเนินการการบริหารจัดการกำลังพลให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและสร้างความเป็นมืออาชีพโดยเร็ว 2.เร่งรัดการดำเนินการเรื่องอัตราแทนโดยเร็ว 3.การปฏิบัติการด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว รอบคอบและเรียบร้อย 4.การอำ นวยการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของ ศรชล.ภาค ทั้ง 3 ต้องอำนวยการส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ขึ้นการปฏิบัติกับศรชล.ภาค อย่างเป็นรูปธรรม 5.การดำเนินการให้เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ศรชล.สามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การอำนวยการในภาพรวมสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 6.มีการแลกเปลี่ยนและติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติในการติดตามสถานการณ์ในภาพรวม

7.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศรชล.แบบสัญจร 8.จัดการประชุม ศรชล.เพื่อชี้แจงให้หน่วยในทุกระดับเข้าใจแผนการดำเนินงาน 9.รวบรวมปัญหาอุปสรรคข้อ ขัดข้องในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 10.มีการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ ศรชล.ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยจัดตั้งทีมโฆษก ศรชล.โดยใช้ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และ11.เร่งรัดการพัฒนาระบบควบคุมการปฏิบัติและติดตามสถานการณ์ทางทะเล และระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเรือด้วย.