ข่าวแดนใต้

รองนายกฯ ติดตามงานพัฒนาและความมั่นคง จชต.

ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) (17 ตุลาคม 2563) พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ติดตามงานด้านการพัฒนาและความมั่นคงในพื้นที่ จชต. โดยมี ศอ.บต. นำโดยพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. รายงานความก้าวหน้างานด้านการพัฒนา และกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 รายงานการรักษาความมั่นคงในพื้นที่

สำหรับงานด้านการพัฒนา ศอ.บต. มีการพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคง กินดีอยู่ดี ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในด้านเศรษฐกิจ มีการส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเล ในพื้นที่จ.ปัตตานี เพื่อยกระดับ จชต.เป็นเมืองปูทะเลโลก โดยตั้งเป้าสนับสนุนประชาชนพื้นที่ชายฝั่ง 10 อำเภอ ตั้งแต่ อ.จะนะ จ.สงขลา ถึง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพื่อสร้างอาชีพเสริมแก่พี่น้องชายฝั่ง

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับแปลงเกษตรเดิม โดยส่งเสริมการปลูกไผ่ นำร่อง 6,000 ไร่ เพื่อป้อนโรงงานและโรงไฟฟ้าชีวะมวลในพื้นที่ 5 จชต. และตั้งเป้าขยายพื้นที่เพาะปลูกอีก 30,000 ไร่ ส่งเสริมปลูกกาแฟโรบัสต้าคุณภาพภาคใต้ ร่วมกับคาเฟ่ อะเมซอน บริษัท ปตท. เพื่อสร้างอาชีพ พร้อมกับการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบทั้ง 4 เมือง คือเมืองจะนะ เมืองหนองจิก เมืองเบตง และเมืองสุไหงโกลก

สำหรับความก้าวหน้าด้านสังคม ศอ.บต.ดำเนินการจัดทำบัตรรับรองสถานะชั่วคราวแก่กลุ่มโอรังซาไก กลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสรี พร้อม เตรียมการจัดทำบัตรประชาชนให้ คาดว่า จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จให้เป็นของขวัญปีใหม่ นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหากลุ่มคนไร้สัญชาติหรือไร้สถานะทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่ กว่า 13,000 คน โดยการพิสูจน์ DNA และตรวจสอบด้านอื่นๆ พร้อมดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบาง ขาดโอกาส พัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งแก้ปัญหาสาธารณสุขและสุขอนามัยแม่และเด็ก การเสียชีวิตของเด็กจากโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ภาวะทุพโภชนาการในเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก

นอกจากนี้ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ปรับพื้นที่สถานีรถไฟ ให้เป็นสถานีเพื่อการขนส่งแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการทุกระดับ เร่งรัดก่อสร้างท่าเรือ ให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในระดับอนุภูมิภาค เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิทำกิน

พลเอกประวิตร เผยถึงการพัฒนา จชต.ว่า พึงพอใจกับความก้าวหน้าการพัฒนาและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ศอ.บต. กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นำในการขับเคลื่อน โดยมีข้าราชการทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดี เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ ว่าภาครัฐตั้งใจพัฒนาพื้นที่ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน และเพื่อให้คนในพื้นที่อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ โดยการพัฒนาที่ ศอ.บต. ดำเนินการขึ้น สามารถสร้างงาน สร้างรายได้และสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอให้ข้าราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานของ ศอ.บต. ทุกโอกาส ไม่ว่าโครงการใด ที่เล็งเห็นว่าประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ อาทิ โครงการขับเคลื่อนปูทะเลในพื้นที่ ส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจ กาแฟ โครงการ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง และอื่นๆ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จ ให้ประชาชนมีอาชีพ
นำไปสู่การลดความรุนแรง
ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา