ข่าวแดนใต้

หน่วยเฉพาะกิจยะลา มอบถุงยังชีพ 232 ถุง

ยะลา เมื่อวันที่ 16 ต.ค.63 เวลา 08.30 น. พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา พร้อม ผบ.หน่วยขึ้นตรง เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการด้านกิจการพลเรือน พร้อมมอบนโยบายต่อหน่วยในพื้นที่ ณ ห้องประชุม บก.ฉก.ยะลา และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รับผิดชอบ โดย พลตรี อุทิศอนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานมอบถุงยังชีพ จำนวน 232 ถุง ให้แก่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง”

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน และมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า ผู้พิการ ตลอดจนครอบครัวที่มีฐานะยากจนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งในด้านการดำรงชีวิต และการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็นมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ได้รับการดูแลช่วยเหลือและเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม หน่วยเฉพาะกิจยะลาจึงได้ให้มีโครงการ

หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” ขึ้น โดยการจัดทำถุงยังชีพซึ่งประกอบด้วย สิ่งของอุปโภค-บริโภค และ ยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้กำลังพลของหน่วยนำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มดังกล่าวในพื้นที่เป้าหมาย ในโอกาสที่ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ร่วมกับ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ชุดหมอเดินเท้า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพตำบล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนที่จะนำไปสู่ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาต่อไป

อย่างไรก็ตามพื้นที่เป้าหมายของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจยะลา มีจำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอบันนังสตา อำเภอกรงปินัง อำเภอรามันอำเภอยะหา อำเภอกาบัง อำเภอธารโต และอำเภอเบตง จากการสำรวจพบว่ามี ประชาชนที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเปราะบาง รวม 232 ราย ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน รับมอบถุงยังชีพจากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาแล้ว ก็จะนำไปแจกจ่ายให้แก่กำลังพลชุดปฏิบัติการนำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป
ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา