-ชุมชน

เสียงโหวตเป็นเอกฉันท์ให้ “หนิง อัมพร” นั่งเก้าอี้นายกสมาคมนักข่าวพัทยา คนใหม่

ที่ร้านอเมซอล ( 18 กันยายน 2563) นายสามารถ ทองรอด รักษาการนายกสมาคมนักข่าวพัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมนักข่าวพัทยา และสมาชิก ร่วมกันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมนักข่าวพัทยาท่านใหม่ หลังจากที่ นายสามารถ หมดวาระ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ นายสามารถ ต้องรักษาการตำแหน่งนายกสมาคมนักข่าวพัทยา จนถึงปัจจุบัน โดยหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ทางสมาคมนักข่าวพัทยาจึงจัดการประชุมเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีสมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

หลังเข้าสู่วาระการประชุม สมาชิกได้เสนอชื่อ นายอำพร แสงแก้ว ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวพัทยา ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักข่าวพัทยา ปีบริหาร 2563-2565 โดยไร้การเสนอชื่อบุคคลอื่น และผลจากการโหวต สมาชิกมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายอัมพร แสงแก้ว นั่งเก้าอี้นายกสมาคมนักข่าวพัทยา ประจำปีบริหาร 2563-2565

จากนั้นนายกสมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามลำดับดังนี้ นายพายัพ แก้วบุรินทร์ ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมนักข่าวพัทยา นายวสุพล โยชน์เมืองไพร ดำรงตำแหน่งเหรัญญิก นางสาวสุพรรณี สิทธิ เป็นเลขานุการ นางสาววาสนา นิลสมบูรณ์ เป็นนายทะเบียนสมาคมฯ นายเก่ง ณ สงชลา เป็นประชาสัมพันธ์สมาคมฯ และนางสุชาติ บุญลือ เป็นปฏิคม นอกจากนี้ทางนายกสมาคมยังได้เลือกสมาชิกขึ้นดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสมาคมอีก 9 คน ตามลำดับ

ต่อมานายอัมพร กล่าวถึงนโยบายในการบริหารสมาคมฯ ว่า ยังคงเดินหน้าทำงานเพื่อสมาชิกทุกคน และเน้นในเรื่องของความสามัคคี ปรองดอง ไม่เน้นการแยกพรรค แบ่งพวก ไม่แยกสังกัด เพราะแต่ละคนก็มีสังกัดเป็นของตัวเอง มารวมกันเป็นสมาคมเพื่อความเข้มแข็งและความแข็งแรง และดูแลในเรื่องของสวัสดิการ รวมถึงช่วยเหลือสมาชิกที่มีเรื่องเดือดร้อน นอกจากนี้ยังพร้อมเตรียมเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ต่อไปตามลำดับ.