-ชุมชนสิ่งแวดล้อม

ระดมสมองชาวบ้านร่วมรักษาป่าชายเลนผืนสุดท้ายเมืองพัทยา

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.63 ชุมชนวัดช่องลม ได้จัดประชุมหารือระดมความคิดเห็นชาวบ้านเพื่อร่วมจัดการขยะในชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่มีป่าชายเลนผืนสุดท้าย ตามโครงการสานฝันผลักดันยกระดับคุณภาพชุมชนวัดช่องลม โดยองค์กรสื่อสารด้านการขยะ เพื่อหาความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านการลดปริมาณขยะอย่างเป็นรูปธรรม

ในกิจกรรมดังกล่าวมี นายรุ่งโรจน์ โลห์ทองคำ ผู้จัดการธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เป็นวิทยากรให้ข้อมูลในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่บ้านนาเกลือ ซึ่งอดีตเป็นชุมชนประมงท้องถิ่น แต่ด้วยการพัฒนาของเมืองจึงทำให้วิถีชุมชนแบบเก่าเริ่มจางหายไป ที่สำคัญคือเป็นพื้นที่ป่าชายเลนผืนสุดท้ายของเมืองพัทยา จึงหาความร่วมมือจากชาวในการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากพืช 100% เพื่อทดแทนพลาสติกในการลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายได้ยากลงสู่ทะเล

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการออกบูธแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสต์พืช ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่ทำมาจากพืช 100% สามารถย่อยสลายได้เองภายใน 3-6 เดือน มาให้ชาวบ้านได้ชม ก่อนหาความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป