สธ.เมืองพัทยา มอบประกาศนียบัตร 4 SRRT ปฏิบัติงานดีเด่น ปี 62

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา (14 พฤศจิกายน 2562) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการเปิดการอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRTพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นตลอดปี 2562 ก่อนการอบรม โดยเขต 1 ได้แก่ นางกุลพันธ์ อรุณแจ้ง เขต 2 นายคำนวณ ซื่อตรง เขต 3 นายจิรวัตน์ ปลุกใจ เขต 4 นางอุไร ศุภิสุข

เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับทุกคน โดยมีทั้งเชื้อโรคจากการติดเชื้อและโรคเรื้อรังไร้เชื้อ มีผลกระทบโดยตรงกับร่างกายและจิตใจ บั่นทอนสุขภาพและชีวิต ซึ่งอาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หรือแม้แต่ความประมาทในการใช้ชีวิตประจำวัน ความเจริญที่หลากหลายที่เข้ามามีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จากปัญหาและสาเหตุเหล่านี้จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคติดต่อในชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยเน้นเป้าหมายหลัก คือ รู้เร็ว รายงานเร็ว ควบคุมโรคเร็ว ป้องกันการแพร่กระจายโรคได้ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา จึงได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องดูแล แก้ไข ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่บุคคล ครอบครัว และชุมชน จึงได้มีการจัดการอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วขึ้นมาเป็นปีที่ 9 แล้ว เพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว, ตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว, เพื่อควบคุมโรคติดต่อในเบื้องต้นได้ทันเวลา, สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่ออย่างเหมาะสม