+บริหารท้องถิ่น

ทต.หนองปลาไหลจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา

ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล (25 สิงหาคม 2563) นายแล บุญสังข์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา ประจำปี 2563 โดยมีผู้สูงอายุ และ เด็กๆที่มีปัญหาทางด้านสายตา เข้าร่วมในโครงการกว่า 200 คน

ทั้งนี้โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับความรู้ และเข้าถึงบริการสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปรกติด้านสายตาของประชาชน ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปรกติ โดยไม่ต้องพึ่งพิงหรือเป็นภาระต่อผู้อื่น อันจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการดูแลในส่วนของคุณภาพผู้สูงอายุ นอกจากนี้ในส่วนของวัยเด็กถือว่าเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนา หากมีความบกพร่องเกิดขึ้นกับสายตา และไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ก็อาจจะส่งผลต่อการพัฒนาของเด็กได้ในอนาคต

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ มาจากประชาชนทั่วทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ในการตรวจสุขภาพสายตา จากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มาตรวจสายตา หากพบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาทางด้านสายตาทางโรงพยาบาลจะประสานในการรักษาต่อไป.