เปิดให้เที่ยวแล้ว..ตลาดบ้านซากแง้ว ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนจีนโบราณ เมืองพัทยา

ที่ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้วและตลาดวัฒนธรรมเพลาชาย “ภายใต้การขับเคลื่อนกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูวิกฤติการณ์โควิด 2019” โดยมี นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ นางสาวมนัสวีร์ มณีแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคและสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แขกผู้มีเกียรติร่วมงานคับคั่ง อาทิ นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมงานคับคั่ง

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้วและตลาดวัฒนธรรมเพลาชาย เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยผ่านการจัดแสดงการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมอาชีพและนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ที่ทรงคุณค่าให้อยู่คู่กับชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาให้แก่เยาวชน ประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อส่งเสริมและผลักดันสินค้าทางวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากฟื้นฟูวิกฤติการณ์โควิด 2019 สู่การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนและที่สำคัญการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินกิจการร้านค้า ศิลปินพื้นบ้าน รวมถึงเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201

การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและได้รับความร่วมมืออันดีจากเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว ผู้แทนร้านค้าตลาดเพลาชาย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองชากแง้ว สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และผู้เกี่ยวข้อง