-การศึกษาชุมชน

ผบ.ทร.เปิดห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ

สัตหีบ (22 ก.ค.2563) พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกันเป็นประธานในพิธี เปิดห้อง Smart Classroom ณ โรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอกอรัญ นำผล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบให้การต้อนรับ

สำหรับการเปิดห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ในครั้งนี้เป็นไปตามจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS (English for Intertrade Studies) ซึ่งได้รับการอนุมัติ จากกระทรวงกลาโหม ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของกระทรวงกลาโหม และในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ในระดับอนุบาลประถม และมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และการประกอบอาชีพรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงเป็นค่ายกิจกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน 9 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาดังกล่าว

ทั้งนี้สวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ ได้จัดหาปรับปรุง ห้องเรียนภาษาอังกฤษ และอุปกรณ์การสอนที่มีความพร้อมและทันสมัย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยได้จัดหาอุปกรณ์ Smart classroom พร้อมติดตั้ง ซึ่งแบ่งออกเป็นห้อง Fully Smart classroom จำนวน 2 ห้อง ห้อง Moderate Smart Classroom จำนวน 2 ห้อง และห้อง Mini Smart classroom จำนวน 2 ห้อง ซึ่งมีความพร้อมในการรองรับการเรียนการสอนเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะวิชา Coding ซึ่งโรงเรียนสัตหีบ ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนนำร่องของจังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน Coding ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล วิชา Coding เป็นการฝึกให้นักเรียนคิดเชิงระบบ เป็นขั้นตอน ตลอดจนการริเริ่มสร้างสรรค์