อ.บางละมุง พร้อมตรวจเลือกทหารกองเกินปี 2563 คุมเข้มป้องกันโรค “สวมหน้ากาก-เว้นระยะห่าง-งดกองเชียร์”

การตรวจเลือกทหารในปีนี้จะแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา โดยมีการปรับกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 และวิถีปฏิบัติใหม่รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม เช่น การเพิ่มช่วงระยะเวลาในกระบวนการตรวจเลือกฯ จำนวนวันมากขึ้น มีจำกัดจำนวนทหารกองเกินในแต่ละวันที่ทำการตรวจเลือกฯ จะจำกัดไม่เกินวันละ 500 คนในแต่ละหน่วยเพื่อลดความแออัด และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสาธารณสุข รวมทั้งขอความร่วมมือจากญาติไม่ให้ตามมาเชียร์บุตรหลานเหมือนอย่างปีที่ผ่าน ๆ มาเพื่อความปลอดภัย ขณะเดียวกันทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วย

ส่วนชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในปีนี้ คือ ผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ.2542) กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 22-29 ปี (เกิด พ.ศ.2534-2541) ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกฯ หรือเคยเข้ารับการตรวจเลือกฯ แล้วแต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ สิ่งสำคัญคือในปีนี้ที่ทหารกองเกินหรือผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารทุกคนจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับแรก คือ การไปแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ใหม่ ในระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 22 ก.ค. 2563 ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร (ตามใบสำคัญ (แบบ สด.9) )

ด้าน พ.ต.ถาวร ขีระมาตย์ สัสดี อ.บางละมุง กล่าวว่า ในส่วนของพื้นที่ อ.บางละมุง ได้กำหนดวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.-1 ส.ค. 2563 โดยใช้สถานที่บริเวณโดมวิสุทธาจารย์ วัดประชุมคงคา ( วัดโรงโป๊ะ ) เมื่อแก้ไขหมายเรียกฯ แล้ว จะต้องไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ให้ตรงกับ วัน เวลาและ สถานที่ ตามหมายเรียกใหม่ ทั้งนี้มีเวลาถึง 27 วัน ในการไปยื่นแก้ไขหมายเรียก ซึ่งจะเห็นว่าวันนี้เริ่มมีชายไทยมารอยื่นแก้ไขหมายเรียกแล้ว ทั้งนี้หากมีเหตุจำเป็น ไม่สามารถไปแก้ไขหมายเรียกได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะพอจะเชื่อถือได้ไปแก้หมายเรียกแทนภายในกำหนดนี้ เมื่อแก้ไขหมายเรียกฯ เรียบร้อยแล้วจะทราบวันตรวจเลือกฯ ที่แน่นอน และต้องมาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามหมายเรียกฯ ทุกคน ถ้าไม่มาเข้ารับตรวจเลือกฯ จะมีความผิดและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในการเกณฑ์ทหารในปีนี้ทางคณะกรรมการตรวจเลือกฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งจะมีการตรวจเข้มในด้านการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย.