-ชุมชนสาธารณสุข

ทม.หนองปรือ แนะคุณแม่ลูกอ่อน รีบลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ช่วงนี้รับฟรีไข่ไก่ปันน้ำใจ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ให้ขยายฐานรายได้ของบุคคลที่สมควรได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและระยะเวลา 3 ปี เป็น 6 ปี ในอัตรา 600 บาท / เดือน และเทศบาลเมืองหนองปรือ ประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวเด็กแรกเกิดในพื้นที่ร่วมลงทะเบียน ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ฝ่ายทะเบียนเทศบาลเมืองหนองปรือ มีคุณแม่ลูกอ่อน เดินทางมายื่นเอกสารลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกันอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า สำหรับการเปิดรับลงทะเบียนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนจะต้องเป็นเด็กที่รับสิทธิ์ในงบประมาณ 2559-2561 จะได้รับเงินต่อเนื่องจนถึงอายุครบ 6 ปี โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ส่วนเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อน ต้องมาลงทะเบียนที่เทศบาลฯ และจะได้รับสิทธิ์นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนจนครบ 6 ปี ส่วนเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 และได้มายื่นขอรับสิทธิ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนๆละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด จนอายุครบ 6 ปี แต่หากพบว่าไม่ลงทะเบียนภายในกำหนด ให้ได้รับเงินนับตั้งแต่เดือนที่มายื่นขอรับสิทธิ์จนครบ 6 ปี สำหรับเด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ให้ได้รับเงินเดือนๆละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปี

สำหรับครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิด สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยต้องนำเอกสารหลักฐานการลงทะเบียน ประกอบไปด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง , บัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ปกครอง มายื่นขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ และหลังจากลงทะเบียนเพื่อขอรับการอุดหนุนเสร็จสิ้น ทางกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ ยังทำการแบ่งปันน้ำใจมอบไข่ไก่ให้ครอบครัวเด็กแรกเกิด ตามโครงการปันน้ำใจมอบไข่ไก่ให้ครอบครัวเด็กแรกเกิด เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายแก่ครอบครัวเด็กแรกเกินทุกครอบครัวในช่วงวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้อีกด้วย.
ศศิร์พัฒกรณ์ – ข่าว / วรัญญา – ภาพ