วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+บริหารท้องถิ่น

สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย เมืองพัทยาเปิดทำการตามปกติ

ตามที่ เมืองพัทยา มีคำสั่ง ที่ 1105/2563 เรื่อง ประกาศให้วันศุกร์ของทุกสัปดาห์เป็นวันหยุดทำการของเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โรคโควิด -19) จะเป็นปกติ นั้น ประกาศปรับลดวันทำงานของเมืองพัทยาเพิ่ม 1 วัน โดยให้หยุดทำการวันศุกร์ของทุกสัปดาห์เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จะเป็นปกตินั้น

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา ประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โรคโควิด -19) ในพื้นที่เมืองพัทยาได้คลี่คลายลง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ประกอบกับหนังสือกองทัพไทย ที่ กห 0800/250 เรื่อง ขอความร่วมมือปรับลดเวลาและวันทำงาน ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงให้ยกเลิกคำสั่งเมืองพัทยาข้างต้น และให้พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเมืองพัทยา เข้าปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ลงชื่อ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา