หน้าที่ชายไทย..ฤดูกาลตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2563

            ชลบุรี (10 มี.ค.63) พันตรี ถาวร ขีระมาตย์ สัสดีอำเภอบางละมุง เปิดเผยว่า อำเภอบางละมุง จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ในวันที่ 7 – 8 เมษายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)

            สำหรับผู้ที่อยู่ในกำหนดที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ (เกณฑ์ทหาร) คือชายไทยที่เกิด พ.ศ.2542 ซึ่งมีอายุครบ 21 ปี และชายไทยเกิด พ.ศ.2534 – 2541 ซึ่งมีอายุครบ 22-29 ปี ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกฯ หรือผลการตรวจเลือกฯ ยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี ไปเข้ารับการตรวจเลือกทหาร โดยจะต้องนำเอกสารไปแสดงกับคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ในวันตรวจเลือกฯ จำนวน 2 วัน เริ่มทำการตรวจเลือกทหารกองเกินตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ดังนี้

            วันที่ 7 เมษายน 2563 มี 1 ตำบล คือ ตำบลหนองปรือ ทั้งในและนอกเขตเมืองพัทยา

            วันที่ 8 เมษายน 2563 มี ตำบลบางละมุง, นาเกลือ, หนองปลาไหล, โป่ง, ตะเคียนเตี้ย, ห้วยใหญ่, เขาไม้แก้ว

            เอกสารหลักฐานที่ต้องนำไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน, ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9), หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35), วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป, หลักฐานทางการแพทย์ เช่น ใบแสดงความเห็นแพทย์ ประวัติการรักษา หรือฟิล์มเอกซเรย์ เป็นต้น

            สำหรับการรับสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ ผู้ที่ไปเข้ารับการตรวจเลือก หากมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลือก โดยสามารถเลือกแผนกและผลัดได้ และผู้ที่คณะกรรมการตรวจเลือก กำหนดให้เข้าเป็นทหารกองประจำการ หากมีคุณวุฒิพิเศษตามที่ทางราชการกำหนด และมีความประสงค์จะขอสิทธิ์ลดวันรับราชการ ให้เขียนคำร้องพร้อมหลักฐานต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ภายในวันตรวจเลือก

            สิทธิประโยชน์ของทหารกองประจำการที่จะได้รับมีดังนี้ ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง รวมเป็นเงิน 10,000 บาททุกนาย ได้รับเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัว ได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาล จัดให้มีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้รับสิทธิพิเศษในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนทหาร 3 เหล่าทัพ ได้รับการฝึกและส่งเสริมวิชาชีพก่อนปลด สามารถสมัครเข้ารับราชการต่อได้ จนอายุไม่เกิน 25 ปี เมื่อปลดออกจากกองประจำการ สามารถสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆ หรือสมัครเข้าทำงานในภาคเอกชน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษอีกด้วย

            แต่หากไม่ไปเข้ารับการตรวจเลือกตามกำหนด จะมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี