-การศึกษาชุมชน

เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด ผ่านโครงการ D.A.R.E.

ที่อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา มีพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 1-10 ครูตำรวจแดร์ที่อบรมให้กับโรงเรียนเมืองพัทยา 1-10 บุคลากรสำนักการศึกษา ที่ได้สนับสนุนการอบรมหลักสูตรแดร์ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้ที่ผ่านการอารมหลักสูตรแดร์ รวม 1400 กว่าคน  เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ D.A.R.E. จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรตำรวจแดร์ จากสถานีตำรวจภูธรบางละมุง และสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา มาจัดอบรมหลักสูตร D.A.R.E. ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ตั้งแต่ วันที่11 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และมีกิจกรรมแข่งขันประกวดเขียนเรียงความในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา และจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรแดร์เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2563 ที่ผ่านมา

โครงการ D.A.R.E. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้หลักการป้องกันและปราบปราม มุ่งเน้นกลุ่มคนผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ ที่ให้นักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางในการเรียนรู้ ตลอดจนจัดกิจกรรมที่ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เพื่อควบคุมการขยายตัว และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน และชุมชน ในเขตเมืองพัทยาได้อย่างยั่งยืน โดยบรรยากาศการมอบประกาศนียบัตรฯ มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก