วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+ศาสนา/วัฒนธรรม

“สมเด็จธงชัย” ประกอบพิธีสมโภชใหญ่ ‘พระแท่นวัชรอาสน์’ จำลอง และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ถวายเป็นพระราชกุศล 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 10 พ.ค.2567 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จัดพิธีสมโภช‘พระแท่นวัชรอาสน์’ จำลอง ในวันที่ 10-12 พ.ค.2567 ถวายเป็นพระราชกุศล 72 พรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา

ตลอด 3 วันของงานสมโภชพระแท่นวัชรอาสน์ จำลอง ในช่วงเช้า มี ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานบริหารกลุ่มฉวีวรรณกรุ๊ป เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพิธีบวงสรวง และประกอบพิธีปะกำช้างตามประเพณีโบราณ โดยขบวนช้างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 3 เชือก และใช้น้ำนมรดต้นพระศรีมหาโพธิ์ตามประเพณีโบราณ และยังประกอบพิธีบวงสรวงหลวงพ่อทวด หลังจากนั้นนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล และมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

สำหรับประวัติ พระแท่นวัชรอาสน์ หมายถึง พระแท่น, ที่ประทับนั่งของพระ มหาบุรุษ ผู้ทรงมีใจเข้มแข็ง ประดุจเพชรฯ คืออนุสรณ์ถึงที่ประทับ ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงปูลาดหญ้าคา 8 กำ ที่ได้รับจาก นายโสตถิยะ มาปูลาดโคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ และได้ประทับตรัสรู้ตามพุทธประวัติในพระพุทธศาสนา ซึ่ง พระเจ้าอโศกมหาราช ที่เกิดความศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้เสด็จมานมัสการสถานที่ตรัสรู้ จึงได้ให้ พระเถรานุเถระได้ช่วยบอกว่า ตรงไหนคือ ที่ประสูติ ตรัสรู้ และตรงไหนคือที่ปฏิบัติธรรม และทรงให้สร้างพระแท่นวัชรอาสน์ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ ทำให้ได้รู้หลักฐาน เช่น พระถังซัมจั๋งได้ศึกษาพระธรรมที่นาลันทา ก่อนอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับสู่ดินแดนจีน ก็ได้เดินทางไปตามร่องรอยของเสาพระเจ้าอโศกมหาราช

พระแท่นวัชรอาสน์ จำลอง นี้ สร้างมาจากหินทรายสีชมพู มีน้ำหนัก 2 ตัน มีรูปแบบเช่นเดียวกับพระแท่นวัชรอาสน์ของจริงที่ประดิษฐานที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยใช้ช่างในการสร้าง แกะสลัก มาจากตระกูลเดียวกับช่างที่จัดสร้างพระแท่นวัชรอาสน์ของจริง ที่พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ให้สร้างขึ้นประดิษฐานยังสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 200 ปี

จากการตรวจสอบข้อมูลยังไม่พบว่าเคยมีการสร้างพระแท่นวัชรอาสน์จำลอง มาก่อน ดังนั้นพระแท่นวัชรอาสน์ที่ประดิษฐานที่ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค จึงเป็นการจัดสร้างขึ้นครั้งแรกในรอบกว่า 2,400 ปี “การอัญเชิญพระแท่นวัชรอาสน์ จำลอง จากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย มาประดิษฐานที่บริเวณต้นปรมัตถสิริมหาโพธิ์ ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ครั้งนี้ ไม่ได้ต้องการสร้างเพื่อให้เห็นว่า เหมือน แต่ต้องการให้ชาวพุทธระลึกถึงกรรมฐาน และปริศนาธรรมที่พระแท่นวัชรอาสน์ ซึ่งคนที่มีสติปัญญาจะได้มองเห็นสิ่งเหล่านั้น และจากการสืบค้น ยังไม่พบว่า เคยมีการจัดสร้าง จำลองขึ้นมาใหม่ คาดว่า จะเป็นชิ้นแรกที่จัดสร้างและอัญเชิญเข้ามาในประเทศไทย ถือเป็นมหามงคล ที่ได้จัดสร้างพระแท่น วัชรอาสน์ จำลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกรณียกิจด้านศาสนามาอย่างต่อเนื่อง และตรัสว่า จะทำอย่างไรให้พระสงฆ์เรียนบาลี และเข้าถึงพระไตรปิฎก ซึ่งหมายถึงการเข้าถึงวิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง ดังนั้น พระแท่นวัชรอาสน์ จำลองที่จัดสร้างครั้งนี้ ได้สื่อถึงหลักธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนที่ได้มาสักการะบูชา ขอเชิญชวน ประชาชนมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่พระแท่นวัชรอาสน์ จำลอง เป็นการมาขอพรเพื่อความสำเร็จของตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ”