วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

ชลบุรีประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี (18 มีนาคม 2567) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จังหวัดชลบุรี โดยมีนางประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เข้าร่วมงาน และมี นายอิฏฐาทรัพย์ อายุเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลคลองตำหรุ กล่าวรายงาน

สืบเนื่องจากจังหวัดชลบุรี แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดตั้งธนาคารขยะขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มาปรับใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไป จำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน โดยเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะที่โดดเด่น และได้นำเสนอผลงานในงาน “MOI Waste Bank Week มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

สำหรับการจัดตั้งธนาคารขยะของเทศบาลตำบลคลองตำหรุ เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง ผู้ทุพพลภาพและผู้ยากไร้ในชุมชน รวมทั้งจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ศพ กรณีสมาชิกของกองทุนเสียชีวิต (ฌาปนกิจสงเคราะห์) รวมถึงบุคคลในครอบครัวของสมาชิกกองทุนฯ จำนวน 5,000 บาทต่อราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ประกอบด้วย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มรักษ์สุขภาพ ผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ โรงเรียนทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลฯ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นอย่างดีในกิจกรรม ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับประโยชน์และร่วมติดตามประเมินผล ในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะ เทศบาลตำบลคลองตำหรุ สามารถส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาเป็นรายได้และสวัสดิการให้กับชุมชนต่อไป