วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+EECเศรษฐกิจ

อบต.เขาไม้แก้วจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มีส

ที่ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (20 ก.พ.2567) จ่าเอก พิทยาภรณ์ ก่อแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง เป็นประธาน เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มีส ของบริษัท เฮอร์มีส โคออพเปอเรชั่น จำกัด โดยมีนายจำเนียร กีทีปกูล นายกเทศมนตรี อบต.เขาไม้แก้ว กล่าวต้อนรับ

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท เฮอร์มีส โคออพเปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนา “โครงการนิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มีส” ในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว เนื้อที่ประมาณ 1,231 ไร่ ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่รัฐบาลส่งเสริมการลงทุน ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การพัฒนาโครงการจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก่อนขออนุมัติ/อนุญาต ซึ่งการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว จะต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 2 ครั้ง

ในการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโครงการ และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการ และกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มีส จะดำเนินการก่อสร้างริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 (สัตหีบ-เขาหินซ้อน) กิโลเมตรที่ 29 ในท้องที่ ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี บนเนื้อที่ 1,231.32 ไร่ โดยจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในลักษณะ “นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้พัฒนาที่ดิน พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และเป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่นๆ ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุน เพื่อให้การประกอบอุตสาหกรรม มีมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์, อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและยานยนต์, อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า, กลุ่มโลหะและวัสดุ และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เป็นต้น