วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

ชลบุรีจัดงานวันคนพิการแห่งชาติ ประจำปี 2566

ที่ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (26 มกราคม 2567) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานจัดงานวันคนพิการแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ

ด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการ และให้โอกาสคนพิการ ได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์เป็นธรรม และเสมอภาคกับคนทั่วไป ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในปีนี้ องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities” “รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมารวมพลังกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคนพิการให้เป็นโลกที่น่าอยู่และมีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น

นางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากสถานการณ์คนพิการในปัจจุบัน จังหวัดชลบุรีมีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 30,052 คน คิดเป็นร้อยละ 1.88 ของประชากรในจังหวัดชลบุรี และพบว่าคนพิการที่มีอายุมากว่า 60 ปีหรือคนพิการสูงอายุมีจำนวนสูงถึง 13,650 คน คิดเป็นร้อยละ 45.42 ของจำนวนคนพิการทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ระบุว่า ในปี 2571 สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) และจากสถิติของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น พบแนวโน้มมีความเสี่ยงที่จะมีความพิการร่วมด้วย และเมื่อพิจารณาจากประเภทความพิการ พบว่าส่วนใหญ่พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 15,617 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 51.96 รองลงมา เป็นความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และพิการทางสติปัญญาตามลำดับ

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอภิปราย “สร้างโอกาส สร้างอาชีพให้แก่คนพิการ” การอ่านสารวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 การมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการและหน่วยงาน/องค์กรที่มีการดำเนินงานด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การแสดงศักยภาพของคนพิการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการ รวมถึงนิทรรศการวิชาการ และผลิตภัณฑ์/ผลงานที่เป็นผลสำเร็จจากการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ และการจับฉลาก มอบของรางวัลให้กับคนพิการ โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำของขวัญของรางวัล มามอบให้เพื่อจับฉลากต่อไป

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวเปิดงาน โดยตอนหนึ่งระบุว่า ในอดีตทัศนคติของสังคมและคนทั่วไปที่มีต่อผู้พิการ เป็นรูปแบบของการสงเคราะห์ที่คนพิการต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลจากสังคม ไม่ใช่ “สังคมที่อยู่ร่วมกัน” ทั้งๆ ที่คนพิการจำนวนมากสามารถดูแลตัวเองได้ ช่วยเหลือสังคมได้ และเป็นผู้ให้ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้รับเสมอไป เช่น กิจกรรมต่างๆ ในวันนี้ ที่ทุกหน่วยงาน ในจังหวัดชลบุรี ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะองค์กรคนพิการ ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อให้คนพิการมีพื้นที่ในการแสดงออกถึงศักยภาพ และความสามารถที่มีในด้านต่างๆ ให้คนในสังคมรับรู้

รวมถึงเพื่อกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการสร้างโอกาส เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถดำรงชีวิต บนพื้นฐานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และส่งเสริมความเสมอภาค สามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์จากสิทธิได้อย่างแท้จริง และ มุ่งหวังให้คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการอย่างทั่วถึง รวมถึงสร้างสังคมในการอยู่ร่วมกันของคนพิการ ครอบครัว และทุกคนในสังคม ด้วยความเสมอภาคในทุกด้าน หรือการเป็น “สังคมแห่งโอกาส” ด้วยการมีส่วนร่วม และการบูรณาการความร่วมมือของ ทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ความพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป