วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+ชุมชนสาธารณสุข

เมืองพัทยาออกหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุก ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (18 ม.ค.2567) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 โครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ในชุมชน ประจำปี 2567 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วม

ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า โครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ในชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข รับรู้ภาวะเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล รวมถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรับบริการด้านสุขภาพของประชาชน ในโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และการให้บริการที่เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมให้เกิดสุขภาพดี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วเมืองพัทยา

สำหรับการออกหน่วยในครั้งนี้ ได้จัดการให้บริการแก่ประชาชน 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ และกิจกรรมการให้บริการด้านสัตวแพทย์เคลื่อนที่ โดยกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประกอบด้วย บริการทางการแพทย์ทั่วไป บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตา บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ บริการป้องกันโรคด้วยวัคซีน ตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังและโรคมะเร็ง บริการด้านกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย ให้ความรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และการช่วยฟื้นคืนชีพ การตรวจวิเคราะห์ร่างกายด้วยระบบอัจฉริยะ เป็นต้น

ส่วนการให้บริการด้านสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว