-บริหารท้องถิ่นสิ่งแวดล้อม

เมืองพัทยา ลงนามร่วม บจก.สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ ตั้งศูนย์จัดการขยะครบวงจรบนเกาะล้าน แก้ไขปัญหาขยะตกค้าง

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมือง และนายวสุ กลมเกลี้ยง รองประธานกรรมการบริหาร บจม.พลังงานบริสุทธิ์ ร่วมลงนามในสัญญาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการศูนย์กำจัด ขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีการเผาทำลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร ระหว่าง เมืองพัทยา กับ บริษัท สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ จำกัด โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การลงนามสัญญาฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนสะสมที่บ่อขยะเกาะล้านกว่า 65,000 ตัน และยังมีการคาดการณ์ในอนาคตจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่า 25 ตัน/วัน ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน จึงต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีแบบแผนและเร่งด่วน ซึ่งได้แบ่งการกำจัดขยะมูลฝอยเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และการจัดการขยะมูลฝอยที่สะสมอยู่ในบ่อพักขยะมูลฝอย โดยคาดว่ามีปริมาณขยะที่ต้องกำจัดไม่ต่ำกว่า 100,000 ตัน พร้อมเตรียมกำจัดขยะมูลฝอยแบบถาวร ในระยะที่ 2 ต่อไป

อีกทั้งเมืองพัทยาเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนตกค้างปริมาณมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นที่บริเวณบ่อพักขยะเกาะล้าน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อชุมชน สภาวะแวดล้อม และภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา โดยเชิญชวนให้เอกชนที่มีประสบการณ์และความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอย เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยตามลักษณะ สัญญาสัมปทาน แบบ Build- Operate-Transfer (BOT) ระยะเวลาในการดำเนินการ 25 ปี ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย โดยมีการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือ IEE และเมืองพัทยาได้คัดเลือก บริษัท สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ จำกัด เข้ามาดำเนินการโครงการดังกล่าว

นายกเมืองพัทยากล่าวอีกว่า สำหรับการลงนามดังกล่าวแบ่งแผนการดำเนินการเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย 1.นับจากวันลงนามสัญญาจ้างภายใน 60 วัน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนกำจัดขยะให้กับคณะกรรมอนุกรรมการพิจารณา 2.ภายใน 180 วัน นับจากคณะกรรมการเห็นชอบแผนกำจัดขยะผู้รับจ้างต้องดำเนินการคัดแยกขยะ และ 3.ภายใน 240 วัน หลังคณะกรรมการเห็นชอบแผนคัดแยกขยะ ผู้รับจ้างต้องเดินหน้าการเผาขยะ ซึ่งการกำจัดขยะแบบครบวงจรมีสัญญา 25 ปี ค่ากำจัดขยะตันละ 1,900 บาท ในการกำจัดขยะ 25-30 ตันต่อวัน

ด้าน นายวสุ กลมเกลี้ยง รองประธานกรรมการบริหาร บจม.พลังงานบริสุทธิ์ กล่าวว่า บจก.สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลศูนย์กำจัดขยะชุมชนบนพื้นที่เกาะล้าน ต่อมาได้ มีการลงนามสัญญากับเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ร่วมลงทุนในรูปแบบ Public Private Partnership (PPP) จัดตั้ง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยแต่งตั้ง บจก.รอยัล กรีน เอ็นเนอร์จี เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการด้วยวิธีเผาทำลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน โดยการนำเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยมลพิษจากการเผามาใช้