วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Latest:
+การศึกษาชุมชนพัฒนาสังคม

อำเภอบางละมุงจัดอบรมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 3

ที่ห้องประชุมโรงเรียนบางละมุง (3 ส.ค2566) นางสาวภารดา เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลยาเสพติด อำเภอบางละมุง รุ่นที่ 3

ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน ในเชิงสร้างสรรค์ ประกอบกับสภาพปัจจุบัน เป็นสังคมเมืองเกิดการขยายตัวด้านต่างๆ มากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาหลายด้านตามมา รวมถึงปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีการแพร่ขยายเป็นวงกว้าง จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทุกระดับ ตั้งแต่การค้นหาปัญหา การแก้ปัญหา และการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดและต้องการจะเลิก ให้สามารถกลับมาอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอบางละมุง ได้ตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยที่เกิดจากยาเสพติด โดยเฉพาะในหมู่เด็ก และเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลยาเสพติด อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา และครอบครัว

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 3 และถือเป็นรุ่นสุดท้าย มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 300 กว่าคน เข้าร่วมโครงการ.