วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+ชุมชนสิ่งแวดล้อม

เมืองพัทยาร่วมกับวัดสวนแก้ว จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนปฏิบัติตามหลัก 3R

ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะผู้บริหารสถานศึกษาสถานประกอบการ ธุรกิจโรงแรม และเด็กนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วม โดยพระราชธรรมนิเทศ หรือ พระพยอม กัลฺยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว บรรยายธรรมเทศนา เกี่ยวกับ “แยกก่อนทิ้ง ไม่ได้อยู่ที่ถัง แต่ทำให้เป็นนิสัย”

สำหรับกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยของเมืองพัทยา สืบเนื่องจากเมืองพัทยาประสบปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากขึ้นทุกปี ตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีมากถึงวันละ 470 ตัน ในจำนวนนี้มีขยะที่เป็นวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ จึงเกิดเป็นแนวคิดในการรวบรวมวัสดุเหลือใช้จัดเป็นกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิลมอบให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้มีอาชีพและมีรายได้จากการนำวัสดุเหลือใช้แปรรูปและจำหน่าย

อีกทั้งยังมีการรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตามหลัก 3R ประกอบด้วย R ที่ 1 Reduce คือ ลดการใช้การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง R ที่ 2 Reuse คือการนำกลับมาใช้ซ้ำการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และR ที่ 3 Recycle คือการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นหรือแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่

โครงการนี้เริ่มประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคขยะรีไซเคิลมาตั้งแต่วันที่ 26พฤษภาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้พื้นที่ในเมืองพัทยามีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน และเพื่อให้เกิดความตระหนักในการร่วมกันดูแลใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา

สำหรับกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ศาสนสถาน สถานศึกษาหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวแทนองค์กร สถานประกอบการ ชมรม ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่.